architectural-design-architecture-building-business-443383.jpg (2.31 MB)

NOWOŚĆ 1

Duży przedsiębiorca ma od 1 stycznia 2020 r. ustawowy obowiązek poinformowania drugiej strony transakcji o posiadanym statusie dużego przedsiębiorcy. Może to zrobić najpóźniej w momencie zawarcia transakcji handlowej. Oświadczenie składa się w takiej formie, w jakiej zawierana będzie transakcja handlowa. Oznacza to, że:

  • oświadczenie musi poprzedzać lub być złożone jednocześnie z zawarciem każdej umowy będącej „transakcją handlową”, czyli każdej umowy, która za przedmiot ma dostawę towaru lub wyświadczenie usługi za wynagrodzeniem; przyjmuje się, że pojęcia towaru i usługi na gruncie tego przepisu należy intepretować szeroko – towarem będą również dobra niematerialne i prawa, a usługą będzie nawet wykonanie zlecenia;
  • jeżeli umowa jest zawierana w formie pisemnej, a duży przedsiębiorca chciałby złożyć oświadczenie jeszcze przed jej zawarciem, należy zadbać o to, żeby to oświadczenie również miało formę podpisanego dokumentu; jeżeli umowa jest zawierana mailowo, wystarczy oświadczenie mailowe;
  • umowy o zachowaniu poufności (NDA), jeżeli są nieodpłatne, tzn. nie wiąże się z ich zawarciem żadna wymierna korzyść majątkowa dla którejkolwiek ze stron, nie wymagają od dużego przedsiębiorcy złożenia oświadczenia o posiadanym statusie dużego przedsiębiorcy.

Brak poinformowania kontrahenta przy zawieraniu transakcji handlowej o posiadanym statusie dużego przedsiębiorcy, jest wykroczeniem, za którego popełnienie grozi grzywna do 5000 zł (art. 13zb ustawy).

NOWOŚĆ 2

Status dużego przedsiębiorcy, czyli przedsiębiorcy niebędącego mikroprzedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą ani średnim przedsiębiorcą, ma znaczenie dla terminów zapłaty, które mogą być przez strony ustalone w umowie.

Z art. 7 ust. 2a wspomnianej ustawy wynika, że: „Termin zapłaty określony w umowie nie może przekraczać 60 dni, liczonych od dnia doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku, potwierdzających dostawę towaru lub wykonanie usługi, jeżeli dłużnikiem zobowiązanym do zapłaty za towary lub usługi jest duży przedsiębiorca, a wierzycielem jest mikroprzedsiębiorca, mały przedsiębiorca albo średni przedsiębiorca."

Wyłączona jest więc swoboda umów w tym zakresie i strony nie mogą skutecznie umówić się na dłuższy termin zapłaty wierzytelności przez dużego przedsiębiorcę.

Jeżeli termin zapłaty został określony w umowie niezgodnie z powyższym przepisem, wierzycielowi, który spełnił swoje świadczenie, po upływie 60 dni od dnia doręczenia faktury bądź rachunku będą przysługiwały odsetki.

Powyższe zasady obowiązują wyłącznie dla umów zawartych po 1 stycznia 2020 r.

Autorka:

Katarzyna Lejman, adwokat w kancelarii LSW Leśnodorski Ślusarek i Wspólnicy.

 image003_0f4ac0ee-6d47-44a0-83bd-6e340afab271.jpg (11 KB)