W związku z powyższym oddajemy na Państwa ręce krótki opis kluczowych z punktu widzenia przedsiębiorców przepisów nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. W trosce o Państwa, jako podmioty prężnie działające na rynku, chcielibyśmy uczulić na zmiany, które w niedalekiej przyszłości wejdą w życie. 

Kary pieniężne nakładane na osoby fizyczne

Nowelizacja ustawy zakłada przyjęcie odpowiedzialności osób fizycznych pełniących funkcje kierownicze za dopuszczenie do naruszenia przez przedsiębiorcę zakazu praktyk ograniczających konkurencję. Rozwiązania przyjęte w ustawie przewidują, że osoby, wchodzące w skład organów zarządzających spółek czy też będące menadżerami przedsiębiorców poprzez np. niedopełnienie obowiązków nadzorczych, które dopuściły do naruszenia przez przedsiębiorcę ustawowego zakazu zawierania porozumień ograniczających konkurencję podlegają karze. Maksymalna wysokość kary pieniężnej nakładanej na osobę fizyczną ma wynosić 2.000.000 złotych. Prezes UOKiK wymierzając wysokość kary będzie uwzględniał w szczególności okoliczności w jakich doszło do naruszenia  oraz wysokość przychodów uzyskanych przez nią u danego przedsiębiorcy. 

Oznacza to, że w praktyce znacznie wzrośnie rola  podejmowanych przez przedsiębiorców działań zapewniających zgodność z prawem konkurencji, w szczególności w postaci wdrażania odpowiednich polityk wewnętrznych w spółkach – tzw. programów compliance, których celem będzie zabezpieczenie się przed ewentualnymi naruszeniami prawa antymonopolowego. 

Dobrowolne poddanie się karze w sprawach praktyk ograniczających konkurencję 

Ustawa wprowadza także instytucję prawną dobrowolnego poddania się karze, która jest już znana w ustawodawstwach innych państw. Podstawowym warunkiem zastosowania tej instytucji w znowelizowanej ustawie będzie przede wszystkim (i) dobrowolne złożenie przez podmiot stosujący praktykę ograniczającą konkurencję oświadczenia, w którym przyznaje się do stosowania praktyki oraz (ii) brak kwestionowania przez niego wysokości kary – po zapoznaniu się z jej wysokością w ramach prowadzonego postępowania. W ten sposób podmiot, któremu w ramach postępowania zarzucane jest naruszenie uzyska redukcję kary o 10%, pod warunkiem że prezes UOKiK nie podważy ustaleń dotyczących dobrowolnego poddania się karze w postępowaniu odwoławczym. 

Publiczne ostrzeżenie o podejrzeniu naruszenia zbiorowych interesów konsumentów 

Nowelizacja ustawy wprowadza również instytucję prawną polegającą na skierowaniu przez Prezesa UOKiK ostrzeżenia o podejrzeniu naruszenia zbiorowych interesów konsumentów w przypadku stosowania przez przedsiębiorcę praktyki skierowanej do szerokiego kręgu konsumentów, która może narazić ich na znaczne niedogodności finansowe lub inne niekorzystne skutki. Co istotne, ostrzeżenie będzie mogło zostać upublicznione dopiero po wszczęciu postępowania w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Ostrzeżenie to może zostać zaskarżone, co nierzadko pozwoli przedsiębiorcom na szybkie podjęcie działań zapobiegających utracie dobrego imienia firmy. 

Przedawnienie wszczęcia postępowania w sprawie praktyk ograniczających konkurencję 

Na koniec warto wspomnieć, że wraz z wejściem w życie nowelizacji, wydłużeniu ulegną okresy przedawnienia wszczęcia postępowania w sprawach praktyk ograniczających konkurencję z 1 roku do 5 lat od końca roku, w którym przedsiębiorca lub osoba zarządzająca przedsiębiorstwem zaprzestała stosowania takiej praktyki. 

Jeśli macie Państwo wątpliwości dotyczące najnowszej nowelizacji lub potrzebujecie Państwo jakiejkolwiek pomocy związanej z szeroko pojmowanym prawem antymonopolowym i konkurencji, w tym szczególności przygotowania odpowiedniej polityki compliance w Państwa przedsiębiorstwie – zespół LSW – jest do Państwa dyspozycji. 

Z poważaniem, 

Maciej Ślusarek                                     Maciej Kubiak                                          Edyta Niemyska

    adwokat                                                  adwokat                                                 radca prawny