tarcza.jpeg (4.46 MB)

Fundusz Przeciwdziałania COVID-19

Art. 65-70. Tworzy się Fundusz w celu wsparcia realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. Obsługę bankową Funduszu prowadzi Bank Gospodarstwa Krajowego, na zasadach określonych w umowie z dysponentem Funduszu. Wsparcie ze środków Funduszu może być udzielone jednostkom sektora finansów publicznych oraz jednostkom spoza tego sektora. Wpłaty na Fundusz mogą być dokonywane ze środków budżetu państwa, w tym także budżetu środków europejskich. Minister Finansów publicznych może przekazać Funduszowi skarbowe papiery wartościowe na dofinansowanie zadań oraz warunki emisji skarbowych papierów wartościowych. Bank Gospodarstwa Krajowego może emitować obligacje w kraju i za granicą na rzecz Funduszu, które są objęte gwarancją Skarbu Państwa do wysokości 100% pozostających do wypłaty świadczeń pieniężnych wynikających z wyemitowanych obligacji. Projekt planu finansowego Funduszu na rok 2020 dysponent Funduszu sporządza w terminie 30 dni od dnia wejścia ustawy (będzie to około 30 kwietnia 2020 r.).

Fundusz Gwarancji Płynnościowych

Art. 71. W Banku Gospodarstwa Krajowego tworzy się Fundusz Gwarancji Płynnościowych na   pokrycie kosztów udzielenia poręczeń i gwarancji spłaty kredytów.  Gwarancje i poręczenia mogą być udzielane do wysokości 100% pozostającej do spłaty kwoty kredytu lub pożyczki, wyemitowanych obligacji objętych poręczeniem lub gwarancją, odsetek oraz innych kosztów związanych.  Bank Gospodarstwa Krajowego może zaciągać na rzecz FGP kredyty, pożyczki lub emitować obligacje w kraju i za granicą.  Minister Finansów publicznych przekazuje do FGP środki niezbędne do terminowej obsługi zobowiązań Funduszu, w przypadku, gdy poziom środków FGP jest niewystarczający do obsługi tych zobowiązań.

Pomoc publiczna

Art. 15zzzh. Wyłącza część ograniczeń dotyczących pomocy publicznej dla przedsiębiorców.

Wsparcie płynności przez BGK

Art. 15zzd. Bank Gospodarstwa Krajowego może udzielać na własny rachunek poręczeń i gwarancji spłaty nie więcej niż 80% pozostającej do spłaty kwoty kredytów zaciągniętych przez przedsiębiorców z przeznaczeniem na zapewnienie płynności finansowej. Poręczenie lub gwarancja mogą stanowić pomoc publiczną.

Dofinansowanie małych, mikro i przedsiębiorców jednoosobowych przez starostów

Art. 15zzc, art. 15zzd. Starosta może przyznać przedsiębiorcy będącemu osobą fizyczną dofinansowanie w przypadku spadku obrotów gospodarczych na okres nie dłuższy niż 3 miesięcy. Mikroprzedsiębiorcom, małym oraz średnim przedsiębiorcom dofinansowanie, może być przyznane od dnia złożenia wniosku na okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Starosta może udzielić pożyczki na pokrycie bieżących kosztów działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy do wysokości 5 000 zł. (oprocentowanie 0,05% stopy redyskonta weksli NBP).

Odroczenie, rozłożenie na raty, umorzenie zobowiązania podatkowego

Art. 15za. Do decyzji dotyczącej podatków stanowiących dochód budżetu państwa, wydanej na podstawie wniosku w związku z COVID-19, nie pobiera się opłaty prolongacyjnej. Minister Finansów może zaniechać poboru odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.

PIT roczny za 2019 r.

Art. 15zzj. Złożenie zeznania o wysokości dochodu za 2019 r. oraz podatku dochodowego od osób fizycznych nie później niż w terminie do dnia 31 maja 2020 r. jest równoznaczne ze złożeniem zawiadomienia o czynnym żalu. Nie się wszczyna postępowania o przestępstwo lub wykroczenie skarbowe, a wszczęte umarza.

Podatki od nieruchomości

Art. 15p. Rada gminy może wprowadzić, zwolnienia z podatku od nieruchomości za część roku 2020 oraz przedłużyć terminy płatności rat podatku od nieruchomości.

Użytkowanie wieczyste

Art. 15j. Opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego, za rok 2020 wnosi się w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r. RM może przedłużyć ten termin.

Opłaty - Gospodarka nieruchomościami

Art. 15zzze. Należności pieniężne z tytułu oddania nieruchomości w najem, dzierżawę lub użytkowanie, mogą być umarzane, odraczane, rozkładana na raty przez starostę lub prezydenta miasta na prawach powiatu, ministra do spraw budownictwa i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.

Cywilnoprawne należności samorządu

Art. 15zzzf. Jednostki samorządu terytorialnego mogą odstąpić od dochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających im do podmiotów, których płynność finansowa uległa pogorszeniu. Art. 15zzzg. Należności z tytułu oddania nieruchomości w najem, dzierżawę lub użytkowanie przypadających mogą być umarzane, odroczone, rozłożone na raty przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta, zarząd powiatu albo zarząd województwa.

Dofinansowanie wynagrodzeń i składek

Art. 15g. Przedsiębiorca, u którego wystąpił spadek obrotów gospodarczych może zwrócić się z wnioskiem o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy, dofinansowanie wynagrodzenia pracowników, zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia, o świadczenie usług, objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Przedsiębiorcy przysługują też środki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników.

Odroczenie, rozłożenie na raty składek na ubezpieczenie społeczne

Art. 15zb. Nie nalicza się opłaty prolongacyjnej.

Dofinansowanie wynagrodzeń przez starostów

Art. 15zzb. Starosta może przyznać przedsiębiorcy dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników, zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia, świadczenie usług.

Ograniczenie wynagrodzeń

Art. 15g Pracownikowi objętemu przestojem ekonomicznym pracodawca wypłaca wynagrodzenie obniżone nie więcej niż o 50%, nie niższe jednak niż w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. Wynagrodzenie, jest dofinansowywane ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Ograniczenie czasu pracy

Art. 15g Przedsiębiorca może obniżyć wymiar czasu pracy o 20%, nie więcej niż do 0,5 etatu. Wynagrodzenie jest dofinansowywane ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych do wysokości połowy wynagrodzenia, nie więcej niż 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. 

Badania pracownicze

Art. 12a. Zawiesza się wykonywanie obowiązków w zakresie badań okresowych pracowników, badań wymaganych w transporcie drogowym i transporcie kolejowym.

Zwolnienie płatników składek

Art. 31zo. Na wniosek płatnika będącego osobą prowadzącą pozarolniczą działalność przed 1 lutego 2020 r, i opłacającego składki wyłącznie za siebie, a także płatnika, który na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosił do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych, zwalnia się z obowiązku opłacania nieopłaconych składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, należnych za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., za osoby prowadzące pozarolniczą działalność, osoby współpracujące, pracowników, osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej, zlecenia, o świadczenie usług.

Wstrzymanie egzekucji administracyjnej

Art. 15zzk. Rada Ministrów może, w drodze rozporządzenia, wstrzymać administracyjne postępowania egzekucyjne należności pieniężnych.

Eksmisja z lokalu mieszkalnego

Art. 15zzu. Nie wykonuje się tytułów wykonawczych nakazujących opróżnienie lokalu mieszkalnego.

Spłaty kredytów przedsiębiorców

Art. 31f. Bank może dokonać warunków lub terminów spłaty kredytu udzielonego mikroprzedsiębiorcy, małemu lub średniemu przedsiębiorcy, jeżeli kredyt został udzielony przed dniem 8 marca 2020 r.

Najem lokali

Art. 31s. Jeżeli czas obowiązywania umowy najmu lokalu zawartej przed dniem wejścia w życie ustawy zmieniającej upływa przed dniem 30 czerwca 2020 r., umowa ta ulega przedłużeniu do dnia 30 czerwca 2020 r., na warunkach dotychczasowych. Art. 31t. Do dnia 30 czerwca 2020 r. nie wypowiada się najemcy umowy najmu lub wysokości czynszu.

Zawieszenie czynszów najmu w galeriach handlowych

Art. 15ze. W obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 wygasają wzajemne zobowiązania stron umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy oddania do używania powierzchni handlowej.  Uprawniony powinien złożyć udostępniającemu bezwarunkową i wiążącą ofertę „woli przedłużenia obowiązywania umowy” na dotychczasowych warunkach o okres obowiązywania zakazu przedłużony o sześć miesięcy w okresie trzech miesięcy od dnia zniesienia zakazu prowadzenia działalności.  Postanowienia wchodzą w życie od dnia zakazu (wstecznie) i nie wyłączają stosowania przepisów ogólnych kodeksu cywilnego regulujących stosunki zobowiązaniowe stron w okresach ograniczenia prawnego swobody działalności gospodarczej.

Sprawozdawczość finansowa

Art. 15zzh. Minister Finansów publicznych może określić inne terminy w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania sprawozdań lub informacji, o których mowa w: 1) ustawie o rachunkowości, 2) finansach publicznych, 3) o podatku dochodowym od osób fizycznych.  Art. 31zn. W przypadku, gdy z przepisów wynika konieczność wykorzystania danych ze zbadanych sprawozdań finansowych za rok 2019, uwzględnia się dane z ostatniego dostępnego zbadanego rocznego sprawozdania finansowego do czasu ich udostępnienia.

Polityka wynagrodzeń w spółce publicznej

AArt. 15zzw. Minister Finansów może określić termin podjęcia uchwały w sprawie polityki wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej, zgodnie z o art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej.

Podejmowanie uchwał na odległość

Art. 15zzzr. Oświadczenie woli członka organu osoby prawnej może zostać złożone w formie dokumentowej, a posiedzenia organów osób prawnych odbywać się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej bez konieczności jednoczesnej obecności członków tych organów, m.in. w każdej spółce handlowej:

 „Art. 2341 § 1. Udział w zgromadzeniu wspólników można wziąć także przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. O udziale w zgromadzeniu wspólników w sposób, o którym mowa w zdaniu pierwszym, postanawia zwołujący to zgromadzenie.”

 „Art. 4065 § 1. Udział w walnym zgromadzeniu można wziąć również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, chyba że statut spółki stanowi inaczej. O udziale w walnym zgromadzeniu w sposób, o którym mowa w zdaniu pierwszym, postanawia zwołujący to zgromadzenie.”

Zwołujący zgromadzenie może postanowić o umożliwieniu uczestnictwa w ww. trybie, ma obowiązek poinformowania uprawnionych nie później niż na 4 dni przed dniem odbycia zgromadzenia

Obowiązki sprawozdawcze i raportowe

Art. 15zzg. Minister Finansów może określić inne terminy sporządzenia, ujawniania, złożenia i publikacji sprawozdań, informacji, opłat, wykonywania innych obowiązków określonych w ustawach o:

1. Sektor banków: Prawo bankowe, Narodowym Banku Polskim, funkcjonowaniu banków spółdzielczych, wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych,

2. Nadzór emerytalny: organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, pracowniczych programach emerytalnych, IKE oraz IKZE, nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym, emeryturach kapitałowych, pracowniczych planach kapitałowych,

3. Nadzór ubezpieczeniowy: działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, dystrybucji ubezpieczeń, nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich;

4. Nadzór nad rynkiem kapitałowym: o obrocie instrumentami finansowymi, o ofercie publicznej, o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu AFI, o giełdach towarowych, o nadzorze nad rynkiem kapitałowym, rozporządzeń: w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii, w sprawie nadużyć na rynku (nr 596/2014) w sprawie krótkiej sprzedaży, w sprawie instrumentów pochodnych, w sprawie aukcji uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, w sprawie usprawnienia rozrachunku papierów wartościowych w Unii Europejskiej, oraz w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu;

5. Nadzór nad instytucjami płatniczymi: o usługach płatniczych

6. Nadzór uzupełniający: nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń, zakładami reasekuracji i firmami inwestycyjnymi

7. Nadzór nad SKSO KSKOK: spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych;

8. Nadzór kredytu hipotecznego: kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami;

9. Sekurytyzacja: rozporządzenia w sprawie ustanowienia ogólnych ram dla sekurytyzacji (nr 2017/2402);

10. Pozostałe: o listach zastawnych i bankach hipotecznych, ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami Banku Gospodarstwa Krajowego ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, niektórych zabezpieczeniach finansowych, nadzorze, nad rynkiem finansowym, rekapitalizacji niektórych instytucji oraz o rządowych instrumentach stabilizacji finansowej, kredycie konsumenckim, rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym, wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy, Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji.

Przedawnienie wykroczeń i przestępstw

Art. 15 zzr Nie biegnie przedawnienie karalności czynu oraz przedawnienie wykonania kary w sprawach o przestępstwa, przestępstwa i wykroczenia skarbowe oraz w sprawach o wykroczenia. 

Bieg terminów materialnoprawnych (prawa cywilnego i administracyjnego)

Art. 15zzr. Bieg terminów przewidzianych przepisami prawa administracyjnego nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu, gdy dotyczy:

1. zachowania prawa do ochrony prawnej przed sądem lub organem

2. dokonania czynności kształtujących prawa i obowiązki strony stosunku prawnego

3. zasiedzenia, przedawnienia i innych terminów, których niezachowanie powoduje wygaśnięcie lub zmianę praw rzeczowych oraz roszczeń i wierzytelności wynikających ze stosunków cywilnoprawnych,

4. popadnięcia w opóźnienie

5. zawitych, z niezachowaniem których ustawa wiąże ujemne skutki dla strony,

6. wpisów i obowiązków zgłoszenia do właściwego rejestru oraz wykonania czynności podlegających wpisowi lub zgłoszeni.

Praca sądów

Art. 14a. Prezes sądu apelacyjnego może wyznaczyć inny sąd równorzędny jako właściwy do rozpoznawania spraw pilnych. Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego na wniosek prezesa sądu apelacyjnego wyznacza inny sąd równorzędny do rozpoznawania spraw pilnych sądu, który zaprzestał czynności. Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego może wyznaczyć inny wojewódzki sąd administracyjny rozpoznawania spraw pilnych.  

Sprawami pilnymi są: sprawy dotyczące, m.in.: tymczasowego aresztowania, stosowania zatrzymania, przesłuchania świadka w sprawie aresztowań, środka zabezpieczającego, europejskiego nakazu aresztowania, przerwy w wykonaniu kary, środka detencyjnego, o odebranie osoby podlegającej opiece lub władzy rodzicielskiej, przesłuchania w trybie zabezpieczenia dowodu.  Prezes właściwego sądu może zarządzić rozpoznanie każdej sprawy jako pilnej.

Terminy procesowe i sądowe

Art. 15zzs. nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu bieg terminów procesowych i sądowych w: postępowaniach sądowych, sądowo administracyjnych, postępowaniach egzekucyjnych, postępowaniach karnych, postępowaniach karnych skarbowych, postępowaniach w sprawach o wykroczenia, postępowaniach administracyjnych, postępowaniach i kontrolach prowadzonych na podstawie ordynacji podatkowa, kontrolach celno-skarbowych, postępowaniach w sprawach o grach hazardowych, innych postępowaniach.

Terminy w postępowaniach urzędowych

Art. 15 zzs Nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu bieg terminów na milczące załatwienie sprawy, wyrażenie przez organ sprzeciwu, wydania rozstrzygnięcia, wyrażenie stanowiska, wydanie interpretacji indywidualnej.

Odroczenie rozpraw i posiedzeń niejawnych

Art. 15 zzs. Nie przeprowadza się rozpraw ani posiedzeń jawnych, z wyjątkiem rozpraw i posiedzeń jawnych w sprawach pilnych.

Prawo budowlane i planowanie przestrzenne

Art. 12. „Do projektowania, budowy, utrzymania, rozbiórki i zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych nie stosuje się przepisów ustawy Prawo budowlane, planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, działalności leczniczej w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.

Opłaty za korzystanie z praw autorskich

Art. 151. Wstrzymuje się pobieranie wynagrodzeń dla organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi wynikających z umowy o korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych, jeżeli nie są określane jako zależne od przychodu lub dochodu tego podmiotu.

Opłaty abonamentowe

Art. 151. Wstrzymuje się pobieranie opłat abonamentowych.

Ceny regulowane

Art. 8a. „Minister właściwy może ustalić maksymalne ceny lub maksymalne marże hurtowe i detaliczne sprzedaży towarów lub usług mających istotne znaczenie dla ochrony zdrowia lub bezpieczeństwa ludzi lub kosztów utrzymania gospodarstw domowych.  Art. 8b. Zakazuje się stosowania w obrocie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej cen lub marż wyższych, niż maksymalne ceny lub marże ustalone zgodnie z przepisami art. 8 i art. 8a.”

Koszty kredytu konsumenckiego

Art. 8d. Maksymalną wysokość poza odsetkowych kosztów kredytu konsumenckiego w rozumieniu ustawy o kredycie konsumenckim oblicza się zgodnie z ustawą.   Art. 8f. Naruszenie przepisów może stanowić praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów.

Odpady komunalne

Art. 11c Wojewoda może zmienić lub wyłączyć wymagania dotyczące selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zmienić częstotliwość odbierania odpadów komunalnych.

Przedłużenie wiz

Art. 15zd. Okresu pobytu cudzoziemca na podstawie wizy krajowej ulega przedłużeniu z mocy prawa do upływu 30. dnia następującego po dniu odwołania stanów.

Pomoc organizacjom pozarządowym

Art. 15zze. Starosta może przyznać organizacji pozarządowej lub podmiotowi pożytku publicznego dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników, zatrudnionych na podstawie zlecenia, świadczenia usług, oraz należnych składek na ubezpieczenia społeczne. 

Zadania publiczne dla organizacji pozarządowych

Art. 15zzl. Organ administracji publicznej zlecający zadania publiczne organizacjom pozarządowym jest uprawniony do przedłużenia terminu na złożenie sprawozdania z wykonania oraz rozliczenia dotacji, a także do uznania za uzasadnione wydatków na działania odwołane.  Można zlecać organizacjom pozarządowym oraz podmiotom pożytku publicznego realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Wydawanie poleceń

Art. 1 pkt 8.  "Prezes Rady Ministrów może w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 wydawać polecenia obowiązujące osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz przedsiębiorców. Wykonanie zadań, następuje na podstawie umowy zawartej z przedsiębiorcą”.

Policja

Art. 11d. Policja może wykonywać czynności wynikające z ustawowych uprawnień, z wyłączeniem czynności, kontroli operacyjnej prowadzonej niejawnie, zakupu kontrolowanego, niejawnego nadzorowanie wytwarzania i obrotu towarami.

Niestosowanie się do poleceń. Kodeks wykroczeń

Art. 65a: „Kto umyślnie, nie stosując się do wydawanych przez funkcjonariusza Policji lub Straży Granicznej, na podstawie prawa, poleceń określonego zachowania się, uniemożliwia lub istotnie utrudnia wykonanie czynności służbowych, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.”

Narażenie na zakażenie.  Kodeks karny

Art. 161: „§ 2. Kto, wiedząc, że jest dotknięty [..] chorobą zakaźną, ciężką chorobą nieuleczalną lub realnie zagrażającą życiu, naraża bezpośrednio inną osobę na zarażenie taką chorobą, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. § 3. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 2 naraża na zarażenie wiele osób, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.”

Nieodpłatne przekazanie rzeczy. Kodeks postępowania karnego

Art. 232b. „§ 1 W stanie zagrożenia epidemicznego lub stanie epidemii zajęte przedmioty mające znaczenie dla zdrowia lub bezpieczeństwa publicznego, można nieodpłatnie przekazać podmiotom leczniczym, Państwowej Straży Pożarnej, Siłom Zbrojnym Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej oraz instytucjom państwowym i samorządowym.”

Organy samorządu zawodowego prawników

Art. 14h. Kolegialne organy samorządów: adwokackiego, radców prawnych, notarialnego, kuratorskiego oraz komorniczego mogą podejmować uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość lub w trybie obiegowym.

 

Autor: Artur Zawadowski - Radca prawny, Wspólnik w kancelarii LSW Leśnodorski, Ślusarek i Wspólnicy.

LSW_LOGO_PELNE_RGB.jpg (55 KB)