Zgodnie z ogłoszonym tekstem projektu ustawy do najistotniejszych, najbardziej aktualnych rozwiązań nowego mechanizmu wsparcia w strefach  (poza sygnalizowanymi przez nas wcześniejszymi propozycjami) możemy obecnie zaliczyć:

  • uregulowanie większości szczegółowych warunków wsparcia (w tym kryteria, sposób oceny ich spełniania) w rozporządzeniu wykonawczym - na chwilę obecną nie jest znana treść tego rozporządzenia,
  • wprowadzenie maksymalnego okresu 15 lat na jaki może zostać wydana decyzja o wsparciu nowej inwestycji (odmiennie od proponowanego poprzednio okresu 20 lat),
  • możliwość wstrzymania przez Radę Ministrów wydawania decyzji o wsparciu w danym roku budżetowym ze względu na deficyt budżetu państwa,
  • dodatkowa przesłanka zwrotu pomocy publicznej jeśli jedynym celem inwestycji było zwolnienie z podatku dochodowego,
  • obowiązek rozdzielenia przychodów przy reinwestycji,
  • wzmocnienie roli spółek zarządzających w systemie obsługi inwestora,
  • zezwolenie na działalność w strefach na dotychczasowych zasadach będzie mogło być udzielane do chwili wejścia w życie rozporządzenia wykonawczego - a nie do czasu wejścia w życie ustawy.

Nowe przepisy dotyczące Specjalnych Stref Ekonomicznych zastąpią w 2018 r. dotychczasowy system zezwoleń strefowych.

Obecnie projekt został poddany konsultacjom społecznym. Będziemy Państwa na bieżąco informować o wynikach prac nad nową ustawą.