Czas trwania procesu przekształcenia spółki

Proces przekształcenia spółki komandytowej w spółkę jawną trwa około 2 – 2,5 miesiąca. Jeśli zatem proces przekształcenia rozpocznie się w październiku bieżącego roku, to istnieje szansa za zakończenie tego procesu do końca bieżącego roku.

Proces przekształcenia spółki dzieli się na trzy etapy, tj. etap menedżerski, etap właścicielski oraz etap sądowy (rejestracyjny).

Etap menedżerski

W ramach etapu menedżerskiego do przekształcenia spółki komandytowej w spółkę jawną, konieczne jest sporządzenie planu przekształcenia, który powinni sporządzić wspólnicy prowadzący sprawy przekształcanej spółki (z reguły komplementariusze spółki komandytowej). Plan przekształcenia powinien być sporządzony w formie pisemnej pod rygorem nieważności oraz powinien zawierać informację o wartości bilansowej majątku przekształcanej spółki komandytowej na określony dzień w miesiącu poprzedzającym przedłożenie wspólnikom planu przekształcenia.

Ponadto plan przekształcenia powinien zawierać następujące załączniki:

(i) projekt uchwały w sprawie przekształcenia spółki komandytowej w spółkę jawną;

(ii) projekt umowy przekształconej spółki jawnej;

(iii) sprawozdanie finansowe sporządzone dla celów przekształcenia na określony dzień w miesiącu poprzedzającym przedłożenie wspólnikom planu przekształcenia, przy zastosowaniu takich samych metod i w takim samym układzie, jak ostatnie roczne sprawozdanie finansowe (np. jeśli sprawozdanie finansowe zostało przygotowane na dzień bilansowy 1 listopada 2020 r., to przedłożenie wspólnikom planu przekształcenia powinno nastąpić nie później niż 31 grudnia 2020 r.).

W związku z niedawną nowelizacją przepisów Kodeksu spółek handlowych, w chwili obecnej w ramach fazy menedżerskiej przekształcenia nie ma obowiązku poddawania planu przekształcenia badaniu biegłego rewidenta.

Etap właścicielski

Po sporządzeniu planu przekształcenia i przedłożeniu go wspólnikom spółki należy dwukrotnie zawiadomić wspólników o zamiarze powzięcia uchwały o przekształceniu spółki. Pierwsze zawiadomienie powinno zostać dokonane nie później niż na miesiąc przez planowanym dniem powzięcia uchwały, natomiast drugie zawiadomienie w odstępie nie krótszym niż dwa tygodnie od daty pierwszego zawiadomienia.

W obu zawiadomieniach należy zamieścić następujące informacje:

(i) istotne elementy planu przekształcenia;

(ii) miejsce i termin, w którym wspólnicy przekształcanej spółki komandytowej mogą zapoznać się z pełną treścią planu przekształcenia i załączników;

(iii) projekt uchwały o przekształceniu oraz projekt umowy przekształconej spółki jawnej.

Zawiadomień wspólników powinni dokonać wspólnicy prowadzący sprawy spółki (co do zasady komplementariusze).

Po dokonaniu zawiadomień wspólników o zamiarze podjęcia uchwały o przekształceniu, uchwała ta poddawana jest pod głosowanie wspólników. Bezpośrednio przed podjęciem uchwały konieczne jest ustne przedstawienie istotnych elementów planu przekształcenia wspólnikom. Dla skutecznego powzięcia uchwały konieczna jest zgoda wszystkich wspólników spółki. Uchwałę o przekształceniu spółki komandytowej w spółkę jawną umieszcza się w protokole sporządzanym przez notariusza. Treść uchwały zawiera co najmniej następujące informacje:

(i) określenie, że przekształcana spółka komandytowa zostaje przekształcona w spółkę jawną;

(ii) imiona i nazwiska wspólników prowadzących sprawy spółki i mających reprezentować spółkę przekształconą oraz;

(iii) zgodę na brzmienie umowy przekształconej spółki jawnej.

Zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych podjęcie uchwały o przekształceniu spółki komandytowej w spółkę jawną zastępuje zawarcie umowy spółki jawnej. Nie ma obecnie konieczności zawierania umowy spółki jawnej w formie osobnego dokumentu.

Etap sądowy (rejestracyjny)

Ostatnim etapem procedury jest rejestracja przekształcenia w Krajowym Rejestrze Sądowym. Proces ten rozpoczyna się od złożenia wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców KRS przekształconej spółki jawnej, który podpisywany jest przez wszystkich wspólników mających prawo reprezentacji tej spółki. Wniosek składa się na urzędowym formularzu do sądu rejestrowego właściwego dla miejsca siedziby spółki jawnej. Wniosek może zostać złożony przez pełnomocnika – radcę prawnego lub adwokata.

Do wniosku należy załączyć w szczególności następujące dokumenty:

(i) uchwałę o przekształceniu stanowiącą również dowód zawarcia umowy spółki jawnej;

(ii) wykaz wspólników wraz z ich adresami do doręczeń; oraz

(iii) dowód uiszczenia opłat (500 zł – opłata sądowa za wpis spółki jawnej do rejestru przedsiębiorców KRS oraz 100 zł – opłata za ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym).

Czas oczekiwania na dokonanie wpisu przekształcenia do rejestru wynosi około 3-4 tygodni od dnia złożenia wniosku.

Z chwilą wpisu spółki jawnej do rejestru przedsiębiorców KRS (dzień przekształcenia) spółka komandytowa przekształci się w spółkę jawną. Wraz z dokonaniem wpisu spółki jawnej do rejestru przedsiębiorców KRS, sąd rejestrowy z urzędu wykreśli z rejestru spółkę komandytową. W praktyce wykreślenie spółki komandytowej z KRS przez sąd rejestrowy może trwać kilka tygodni, niemniej jednak z chwilą przekształcenia spółka komandytowa traci swój byt prawny.

W wyniku przekształcenia spółka jawna uzyskuje nowy numer KRS. Numery NIP I REGON pozostają bez zmian, tj. spółka jawna posługuje się tymi samymi numerami co spółka komandytowa.

Po dokonaniu rejestracji przekształcenia spółki w rejestrze przedsiębiorców KRS, spółka jawna powinna złożyć dodatkowo wniosek do Monitora Sądowego i Gospodarczego o dokonanie ogłoszenia, o przekształceniu spółki.

Koszty przekształcenia spółki komandytowej w spółkę jawną

Szacunkowe koszty związane z przekształceniem spółki komandytowej w spółkę jawną (bez kosztów obsługi prawnej i księgowej) wynoszą około 3-4 tysiące złotych. Dokładna kwota tych kosztów uzależniona jest jednak od wartości wkładów wspólników do spółki jawnej. Do kosztów tych zalicza się:

1) Wynagrodzenie notariusza (taksa notarialna) – zwykle jest to kwota od kilkuset do kilku tysięcy złotych, przy czym z uwagi na przepisy określające maksymalne stawki taksy notarialnej, kwota ta nie może przekroczyć 10.000 zł. Wynagrodzenie notariusza liczone jest od wartości wkładów wspólników do spółki jawnej. Wynagrodzenie notariusza podlega ponadto negocjacjom;

2) Podatek od czynności cywilnoprawnych, jednakże tylko w sytuacji gdy w wyniku przekształcenia dochodzi do powiększenia majątku spółki – 0,5% od powiększenia majątku spółki;

3) Opłaty za rejestrację przekształcenia w KRS w łącznej kwocie 600 zł (w tym opłata sądowa za wpis spółki jawnej do rejestru przedsiębiorców KRS – 500 zł; opłata za ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym – 100 zł);

4) Opłata za ogłoszenie przekształcenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym – około 500 zł.

Powyższe zestawienie nie obejmuje kosztów obsługi prawnej i księgowej całego procesu.

Skutki przekształcenia

Najważniejszymi skutkami przekształcenia są:

  • zmiana formy prawnej (ze spółki komandytowej na spółkę jawną);
  • spółka jawna wstępuje w sytuację prawną spółki komandytowej, co oznacza, że spółce jawnej przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki komandytowej, w tym spółka jawna staje się podmiotem zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane spółce komandytowej przed jej przekształceniem, chyba że z ustawy lub decyzji właściwego organu wynika inaczej;
  • wspólnicy spółki komandytowej odpowiadają na dotychczasowych zasadach za zobowiązania spółki komandytowej powstałe przed dniem przekształcenia przez okres trzech lat, licząc od dnia przekształcenia;
  • wspólnicy spółki komandytowej stają się wspólnikami spółki jawnej.

Co do zasady przekształcenie spółki komandytowej w spółkę jawną jest neutralne podatkowo, jednakże zgodnie z wprowadzonym od 1 stycznia 2019 r. art. 119a § 1 Ordynacji podatkowej, znanym jako klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania (klauzula GAAR), może zostać uznane za uzyskanie korzyści podatkowej jeżeli osiągnięcie tej korzyści, sprzecznej w danych okolicznościach z przedmiotem lub celem ustawy podatkowej lub jej przepisu, było głównym lub jednym z głównych celów jej dokonania, a sposób działania był sztuczny.

Przy podejmowaniu decyzji co do przekształcenia spółki komandytowej w spółkę jawną, należy wziąć  pod uwagę następujące kwestie:

(i) zakres odpowiedzialności wspólników spółki za zobowiązania spółki jawnej – wierzyciel spółki może prowadzić egzekucję z majątku wspólnika jawnej, ale tylko w przypadku, gdy egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna (subsydiarna odpowiedzialność wspólnika);

(ii) opodatkowanie spółki jawnej – zgodnie z przedstawionym projektem ustawy dotyczącym opodatkowania spółek komandytowych podatkiem CIT, opodatkowane tym podatkiem mają być również niektóre spółki jawne, przy czym nie dotyczy to spółek jawnych, w których wszyscy wspólnicy są osobami fizycznymi.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub pytań zachęcamy do kontaktu.

 

Autorzy: Kamil Boruta – prawnik, aplikant radcowski; Michał Klimowicz - Adwokat

 image003_0f4ac0ee-6d47-44a0-83bd-6e340afab271.jpg (11 KB)