Stary kodeks, powstały ponad 40 lat temu, nie odpowiadał na to, co aktualnie dzieje się na rynku pracy. Dlatego komisja kodyfikacyjna prawa pracy opracowuje dwa kompleksowe projekty ustaw – Kodeks pracy oraz Kodeks zbiorowego prawa pracy. Obie ustawy mają być gotowe w połowie 2018 roku.

Zmianom ulegną system premiowania oraz sposób przyznawania i wykorzystywania urlopów. Zgodnie z nowymi założeniami urlop nabywany przez pracownika w danym roku kalendarzowym w tym samym roku będzie musiał być przez niego wykorzystany. Pozytywną zmianą będzie wydłużenie urlopu do 26 dni, niezależnie od długości stażu pracy. Dotychczas 26 dni wypoczynku przysługiwało tylko pracownikom z 10-letnim stażem pracy. Zyskają na tym przede wszystkim osoby zatrudnione przez wiele lat na umowy cywilnoprawne.

Planowana ustawa przewiduje m.in. możliwość brania urlopu na godziny czy transferu urlopu w przypadku zmiany pracodawcy. Zapowiadane są również zmiany w urlopie na żądanie (ma on być bezpłatny). W kwestii dotyczącej premii ma nastąpić ograniczenie uznaniowych składników wynagrodzenia, takich jak premie uznaniowe. W toku prac komisji zaproponowano także wprowadzenie jedynie dwóch rodzajów umów: etatowej (odpowiadająca dzisiejszej umowie o pracę) i nieetatowej (odpowiadającej dzisiejszej umowie zlecenia, która byłaby przeznaczona wyłącznie dla pracowników wykonujących swoje obowiązki maksymalnie 16 godzin w tygodniu). Co istotne – zmiany mogą również dotknąć osoby współpracujące z przedsiębiorcą na zasadzie tzw. „samozatrudnienia” (ustawodawca ma wprowadzić tzw. domniemanie zatrudnienia na umowę o pracę).

Wprowadzenie opisanych zmian dopiero przed nami.  Na bieżąco będziemy informowali Państwa o postępach prac komisji kodyfikacyjnej.

Ważne! Od 1 stycznia 2018 r. minimalne wynagrodzenie zostało podniesione do 2100 zł brutto. Z początkiem roku wzrosła również minimalna stawka godzinowa z 13 zł do 13,70 zł brutto dla umów cywilnoprawnych. Od początku 2018 r. wszystkie składki do ZUS przedsiębiorca opłaca jednym zwykłym przelewem – każdy płatnik otrzymał swój własny, indywidualny numer rachunku składkowego, który zawiera numer NIP (ostatnie 10 cyfr). ZUS sam rozdziela wpłatę na odpowiednie ubezpieczenia i fundusze.

Anna Stykowska-Sikora, adwokat w Leśnodorski Ślusarek i Wspólnicy.