Rozwiązywanie sporów

Mamy wieloletnią praktykę w sprawach z zakresu prawa cywilnego, handlowego, administracyjnego, autorskiego, prawa pracy, karnego, skarbowego czy antymonopolowego. Występujemy przed sądami arbitrażowymi, polubownymi i branżowymi.

Działania przedsądowe:

  • Mediacje i negocjacje
  • Wezwania do zaprzestania naruszeń

Arbitraż:

  • Podejmujemy się roli arbitrów przed sądami polubownymi i branżowymi
  • Traktujemy arbitraż jako narzędzie szczególnie przyjazne przedsiębiorcom i gospodarce

Spory sądowe:

  • Reprezentujemy Klientów w postępowaniach z zakresu prawa cywilnego, handlowego, administracyjnego, autorskiego, karnego, skarbowego, antymonopolowego i prawa pracy
  • Wspieramy osoby fizyczne, instytucje i firmy
  • Pracujemy w interdyscyplinarnych zespołach eksperckich

Red. Wróblewski vs CBA

Zespół LSW prowadził głośną sprawę dziennikarza, Bogdana Wróblewskiego o ochronę dóbr osobistych. Proces dotyczył pozyskiwania przez CBA danych telekomunikacyjnych dziennikarza przez 6 miesięcy w latach 2005 -2007. Sąd uznał, że pozyskiwanie billingów i innych danych telekomunikacyjnych powoda stanowiło bezprawną ingerencje w dobra osobiste powoda. W szczególności dotyczy to prawa do prywatności oraz zawierającej się w nim tajemnicy komunikowania się.

Wyrok miał charakter precedensowy - po raz pierwszy sąd określił restrykcyjne granice sięgania po billingi przez służby specjalne, które mają do nich najszerszy dostęp. Ponieważ sprawa red. Wróblewskiego ilustruje większy problem inwigilacji dziennikarzy, orzeczenie to ma doniosłe znaczenie dla ukształtowania dalszej praktyki korzystania z tego instrumentu i sprawiło, że podmioty uprawnione nie korzystają tak swobodnie, jak do tej pory. CBA przeprosiło B. Wróblewskiego w prasie oraz zniszczyło zgromadzone bezprawnie dane telekomunikacyjne, które go dotyczą.

Ochrona renomy wiodącej firmy z branży energetycznej

W tej skomplikowanej sprawie, dotyczącej granic dozwolonej krytyki dziennikarskiej oraz wolności słowa, Sąd Apelacyjny podzielił stanowisko złożonej przez LSW apelacji, zgodnie z którym nierzetelne działania dziennikarzy – jednostronne, nieudowodnione informacje – nie mogą być uznane za mieszczące się w granicach dozwolonej krytyki, jeśli ich treść narusza dobra osobiste innych osób, a w szczególności ich dobre imię.

Spór akcjonariuszy – branża finansowa

Zespół LSW pomagał w rozwiązaniu sporu, który powstał pomiędzy akcjonariuszami spółki działającej w branży pośrednictwa finansowego. Działania prawników skłoniły jedną ze stron do wycofania się z działań na szkodę byłych partnerów i zawarcia satysfakcjonującej ich ugody.

Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa

Prawnicy LSW uczestniczyli w postępowaniach karnych i cywilnych przeciwko byłemu członkowi zarządu dużej spółki prawa handlowego. Osoba ta, wykorzystując tajemnicę przedsiębiorstwa, otworzyła nowy podmiot i przejęła większość pracowników spółki, a także podjęła próby przejęcia jej kontrahentów. Sprawa jest niezmiernie ciekawa z uwagi na złożoność stanu faktycznego i prawnego, a także fakt, że podobne sprawy są niezwykle trudne dowodowo.

Granice ochrony autorskiej oraz dozwolonego użytku

LSW uczestniczy w precedensowym dla polskiego rynku sporze pomiędzy jedną z największych agencji interaktywnych a wydawcą prasy. Jego przedmiotem jest możliwość wykorzystywania w Internecie – w celach informacyjnych – przedruków z publikatorów drukowanych. Kwestie rozważane przez sąd to między innymi granice ochrony autorskiej prostych informacji prasowych oraz zasada dozwolonego użytku (fair use doctrine).

Baltic Arena Gdańsk

LSW reprezentuje Energomontaż Południe S.A. (EP) w sporze wynikłym w związku z budową stadionu piłkarskiego na Euro 2012 w Gdańsku. Problemem rozpatrywanym przez sądy w kilku procesach są relacje z jednym z podwykonawców, z którym EP wskutek opóźnień rozwiązał umowę i naliczył kary umowne. Wartość przedmiotu sporu przekracza 60 milionów złotych.

Nieuczciwa konkurencja

Prawnicy LSW brali udział w odzyskiwaniu przejętej przez międzynarodowy koncern dużej i dobrze funkcjonującej firmy marketingowej poprzez przejęcie władz, personelu i klienteli z naruszeniem zasad uczciwej konkurencji. Naruszenie zasad polegało na namawianiu personelu i klientów do przejścia do nowej firmy. Odbywało się to jednak z naruszeniem tajemnicy przedsiębiorstwa i innych zasad etycznych rynku. Użycie instrumentów prawnych, w tym działań sądowych, wiedzy biznesowej i doświadczenia w sektorze IT doprowadziło do wypłaty przez koncern gigantycznego odszkodowania w pełni rekompensującego przejętą firmę.

Prawo

Copyright © 2012-2019 Leśnodorski Ślusarek i Wspólnicy All Rights Reserved