Za pośrednictwem rejestru, spółki mają obowiązek zgłosić informacje o swoich beneficjentach rzeczywistych. Spółki, które nie zgłoszą odpowiednich danych identyfikacyjnych w terminie, mogą zostać obciążone wysokimi karami pieniężnymi.

Kogo dotyczą nowe obowiązki?

Spółki:

– jawne;
– komandytowe;
– komandytowo-akcyjne;
– z ograniczoną odpowiedzialnością;
– akcyjne, z wyjątkiem spółek publicznych;
– proste spółki akcyjne (zaczną funkcjonować od 1 marca 2020 r.),

są obowiązane do zgłaszania informacji o swoich beneficjentach rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) i aktualizacji tych danych.

W jakim terminie należy dokonać zgłoszenia?

Spółki istniejące:

Do 13 kwietnia 2020 r.

Nowe spółki:

Nie później niż w terminie 7 dni od dnia wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

Jakie są sankcje?

Spółka która nie dopełni obowiązku zgłoszenia informacji o Beneficjencie Rzeczywistym w terminie wskazanym w ustawie, podlega karze pieniężnej w wysokości do 1 000 000 zł.

Ponadto, osoba dokonująca zgłoszenia informacji o beneficjentach rzeczywistych i ich aktualizacji, ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną zgłoszeniem do CRBR nieprawdziwych danych, a także niezgłoszeniem w ustawowym terminie danych i zmian danych objętych wpisem do CRBR.

Kim jest beneficjent rzeczywisty?

Beneficjentem rzeczywistym jest osoba fizyczna sprawująca bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką. Ostateczne ustalenie kto posiada status beneficjenta rzeczywistego w danej strukturze organizacyjnej, wymaga częstokroć skrupulatnej analizy uprawnień właścicielskich.