Gabinet Ministrów Ukrainy wydał postanowienie nr 164  z dnia 28 lutego 2022 r., na mocy którego ograniczona  została możliwość dokonania czynności notarialnych na wniosek rezydentów Federacji Rosyjskiej.

Niemal natychmiast po inwazji Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy, Gabinet Ministrów Ukrainy wydał postanowienie nr 164  z dnia 28 lutego 2022 r. obowiązujące w okresie wojny i przed wejściem w życie ustawy Ukrainy o uregulowaniu stosunków z udziałem osób związanych z państwem-agresorem, na mocy którego ograniczył możliwość dokonania czynności notarialnych na wniosek:

  • obywateli Federacji Rosyjskiej;
  • podmiotów prawnych utworzonych i zarejestrowanych zgodnie z przepisami Federacji Rosyjskiej;
  • podmiotów prawnych utworzonych i zarejestrowanych zgodnie z ustawodawstwem Ukrainy, których ostateczni beneficjenci, członkowie lub wspólnicy/akcjonariusze, posiadają udział/akcje w kapitale zakładowym 10% lub więcej i są obywatelami Federacji Rosyjskiej lub podmiotami prawnymi utworzonymi oraz zarejestrowanymi zgodnie z przepisami Federacji Rosyjskiej.

W związku z powyższym, zablokowana jest możliwość dokonania jakichkolwiek czynności zmierzających do zmian w składzie wspólników/akcjonariuszy podmiotu powiązanego z Federacją Rosyjską.

Za rezydenta Federacji Rosyjskiej są uważane:

  • podmioty prawne, w których założycielem, beneficjentem, uczestnikiem lub akcjonariuszem jest osoba fizyczna lub prawna mająca miejsce zamieszkania/siedzibę na terytorium Federacji Rosyjskiej, a także
  • podmioty prawne, które faktycznie mają jakikolwiek udział w prowadzeniu działalności, powiązanej z Federacją Rosyjską.

Zachęcamy do kontaktu:

#LSW #czynnoscinotarialne #Ukraina #PomagamUkrainie #Polska