6 lutego b.r. Komisja Europejska opublikowała projekt rozporządzenia wykonawczego dot. sposobu egzekwowania nowych zasad ograniczających antykonkurencyjne dotacje, które otrzymywane są przez podmioty działające w UE od państw spoza UE.

Przypomnijmy, że unijne Rozporządzenie w sprawie subsydiów zagranicznych nakłada na osoby i przedsiębiorstwa obowiązek zgłaszania niektórych koncentracji i procedur zamówień publicznych przekraczających określone progi przed dokonaniem koncentracji lub udzieleniem zamówienia w ramach procedur zamówień publicznych.

Niedopełnienie obowiązku zgłoszenia powoduje m.in., że osoba lub przedsiębiorstwo podlega grzywnom i okresowym karom pieniężnym.

Projektowane rozporządzenie m.in.:

  1. zawiera wytyczne dotyczące podmiotów, które muszą złożyć zgłoszenie (w przetargach także oświadczenie) do Komisji oraz treść informacji, które należy podać w zgłoszeniu/oświadczeniu,
  2. zawiera wzory formularzy, oddzielne  dla koncentracji i przetargów w trybie zamówień publicznych,
  3. określa, kiedy zgłoszenie/oświadczenie wywołuje efekt,
  4. wskazuje terminy na wniesienie opinii przez przedsiębiorcę (i inne osoby/podmioty) w odpowiedzi na wszczęcie przez Komisję tzw. szczegółowego postępowania wyjaśniającego (jeśli Komisja posiada wystarczające przesłanki, że przedsiębiorstwu przyznano dotację zagraniczną, która zakłóca funkcjonowanie rynku wewnętrznego),
  5. warunki składania oświadczeń ustnych podczas kontroli,
  6. w przypadku przetargów – określa tryb udzielania informacji Komisji przez instytucje zamawiające i podmioty zamawiające, w tym o niesłusznie korzystnej ofercie,
  7. określa procedurę przedkładania zobowiązań (commitments) oraz środków rekompensujących (redressive measures),
  8. określa tryb ustanawiania powierników (trustees) wyznaczanych przez Komisję wspierających w celu nadzorowania przestrzegania przez przedsiębiorstwo zobowiązań lub we wdrażaniu środków rekompensujących,
  9. określa tryb przedkładania pisemnych uwag (observations) w odpowiedzi na informację o podstawach, na których Komisja zamierza wydać decyzję,
  10. podaje limity czasowe dla czynności w postępowaniu, dostęp do akt sprawy, tryb przekazywania dokumentów do Komisji i ich podpis.

Projekt jest w konsultacjach i może się zmienić, ale narzędzia do egzekwowania niedozwolonej pomocy publicznej spoza UE wywołującej efekt na rynku UE coraz bliżej. Będziemy Was informować o tym temacie.

Zapraszam do kontaktu: Edyta Niemyska – Partner, Radca prawny, LL.M.

 

#lsw #foreignsubsidies #competition