W latach 2018-2019 w Polsce prowadzonych było po około 460 postępowań restrukturyzacyjnych rocznie. W 2020 r. liczba ta gwałtowanie wzrosła do 791 (wzrost o 75%), z czego 50% stanowiły uproszczone postępowania restrukturyzacyjne (tzw. restrukturyzacja covidowa). Szacuje się, że w 2021 r. liczba postępowań restrukturyzacyjnych może wzrosnąć dwukrotnie w stosunku do roku 2020, z czego nawet ponad 80% stanowić będą uproszczone postępowania restrukturyzacyjne.

Uproszczona restrukturyzacja jako tymczasowe narzędzie restrukturyzacji wprowadzone przez Tarczę 4.0 zdobyło popularność ze względu na swą prostotę i odformalizowany charakter (procedura pozasądowa). Restrukturyzacja covidowa formalnie znika jednak z systemu prawnego z dniem 30 listopada 2021 r. W jej miejsce, z dniem 1 grudnia 2021 r., wchodzi w życie nowelizacja Prawa restrukturyzacyjnego, zmieniająca postępowanie o zatwierdzenie układu, nadając temu trybowi restrukturyzacji kształt znany z uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego.

Znowelizowane postępowanie o zatwierdzenie układu (PoZU) inicjować będzie obwieszczenie o ustaleniu dnia układowego. Dokonując obwieszczenia dłużnik uzyska ochronę przed egzekucją oraz przed wypowiedzeniem umów o podstawowym znaczeniu dla prowadzenia przedsiębiorstwa (najmu, dzierżawy, kredytu, leasingu, ubezpieczeń majątkowych, gwarancji, akredytywy, itp.).

Jeżeli w terminie 4 miesięcy od dnia zamieszczenia obwieszczenia dłużnik nie zbierze odpowiedniej liczby głosów za układem i nie złoży do sądu wniosku o zatwierdzenie układu, skutki obwieszczenia wygasną z mocy prawa.

Nowelizacja przewiduje przy tym wzmocnienie ochrony wierzycieli poprzez instytucjonalną kontrolę nad przebiegiem postępowania sprawowaną poprzez nadzorcę sądowego.

Znowelizowane PoZU przebiegać będzie według następującego schematu:

1)      zawarcie umowy o sprawowanie nadzoru nad przebiegiem postępowania z nadzorcą układu;

2)      czynności przygotowawcze – ustalenie dnia układowego, sporządzenie spisu wierzytelności, spisu wierzytelności spornych oraz wstępnego planu restrukturyzacyjnego;

3)      dokonanie obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego;

4)      sporządzenie właściwego planu restrukturyzacyjnego;

5)      opracowanie propozycji układowych;

6)      głosowanie nad układem – samodzielne zbieranie głosów przez dłużnika na kartach do głosowania, za pomocą systemu teleinformatycznego lub na zgromadzeniu wierzycieli;

7)      stwierdzenie przyjęcia układu przez nadzorcę układu;

8)      złożenie do sądu restrukturyzacyjnego wniosku o zatwierdzenie układu;

9)      zatwierdzenie układu przez sąd restrukturyzacyjny.