Likwidacja spółki, która nie prowadzi czynnej działalności lub zrealizowała cel, do którego została powołana, pozwala:

  • wyeliminować ryzyka związane z historią jej działalności,
  • znieść koszty związane z jej utrzymaniem (audyty, sprawozdawczość, KRS, obciążenia publicznoprawne) oraz
  • uporządkować i uprościć system zarządzania i strukturę majątkową grupy kapitałowej.

Likwidacja prowadzi do rozwiązania spółki i wykreślenia jej z rejestru. Proces ten obejmuje:

  • zamknięcie bieżących spraw,
  • ściągnięcie wierzytelności,
  • wykonanie zobowiązań,
  • spieniężenie majątku,
  • podział pozostałego majątku pomiędzy udziałowców,
  • wykreślenie spółki z rejestru.

Rozwiązanie spółki staje się skuteczne z chwilą zakończenia likwidacji i wykreślenia spółki z rejestru.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W celu uzyskania szczegółowych informacji, prosimy o kontakt – lsw@lsw.com.pl