LSW pomoże w uzyskaniu pomocy z ZUS

  • 18 marca 2020
  • Aktualności

Jedną z form pomocy przedsiębiorcom w trudnej obecnie sytuacji gospodarczej związanej z koronawirusem mają być ulgi w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne.

Każdy przedsiębiorca, jeżeli z powodu epidemii koronawirusa ma problemy, by zapłacić bieżące składki lub należności, które wynikają z zawartej już z ZUS umowy o rozłożenie zadłużenia na raty bądź odroczenie terminu płatności, możesz skorzystać z uproszczonych form pomocy.

Pomoc polega na:

  • odroczeniu o 3 miesiące terminu płatności składek za okres od lutego do kwietnia 2020 r.,
  • zawieszeniu na 3 miesiące realizacji umowy zawartej z ZUS, w której termin płatności rat bądź składek wyznaczono w okresie od marca do maja 2020 r., i tym samym wydłużenia o 3 miesiące terminu realizacji zawartej umowy.

W tym celu należy złożyć odpowiedni wniosek w tej sprawie (wnioski przedstawiamy w załączeniu). Przedsiębiorcy prowadzący pełną księgowość do wniosku muszą dołączyć sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie o przepływach pieniężnych) za 2018 lub 2019 r. We wniosku należy wskazać, w jaki sposób epidemia koronawirusa wpłynęła na sytuację finansową firmy i brak możliwości opłacenia w terminie należności.

Wnioski można przesłać elektronicznie za pośrednictwem portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS (skany wymaganych dokumentów można również dołączyć do wniosku w portalu PUE ZUS), złożyć w skrzynce dostępnej w placówce Zakładu lub wysłać pocztą. Ulgi będą udzielane w ramach pomocy de minimis. (Wniosek dla osób prowadzących pełną księgowość i Wniosek dla osób nieprowadzących pełnej księgowości).

ZUS nie ma obowiązku pozytywnego rozpatrzenia wniosku przedsiębiorcy – jeżeli jednak tak się stanie (co w obecnej sytuacji jest bardzo prawdopodobne) to wyśle Przedsiębiorcy umowę wraz z dokumentami dotyczącymi pomocy publicznej na wskazany przez niego adres e-mail lub pocztą.

 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub pytań odnośnie uzupełnienia czy złożenia wniosków pozostajemy do Państwa dyspozycji.

    Jak możemy Ci pomóc?

    Wyślij do nas wiadomość