Zbliża się 31 grudnia, a więc dzień, w którym nasze roszczenia, których bieg przedawnienia jest dłuższy niż dwa lata, mogą ulec przedawnieniu. Przypominamy, że zgodnie z nowelizacją przepisów Kodeksu cywilnego, która weszła w życie 30 czerwca 2022 r., zawezwanie do próby ugodowej oraz mediacja, jedynie zawieszą, a nie przerwą bieg terminu przedawnienia. Co to oznacza w praktyce?

Przedawnienie to instytucja, która daje możliwość uchylenia się od zaspokojenia roszczenia po upływie określonego prawem terminu. Co istotne, jeżeli termin przedawnienia jest dłuższy niż dwa lata, koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego tj. 31 grudnia.

Co do zasady termin przedawnienia wynosi sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata. Istnieją jednak przepisy szczególne, które okresy te zmieniają. Szerzej na temat terminów przedawnienia w artykule r.pr. Pawła Barana: https://www.lsw.com.pl/aktualnosci/przedawnienie-roszczen-refleksja-na-koniec-2022roku/

Zgodnie z brzmieniem przepisów Kodeksu cywilnego sprzed 30 czerwca 2022 r., bieg terminu przedawnienia przerywał się m.in. przez każdą czynność przed sądem przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia roszczenia. W szczególności, do przerwania biegu przedawnienia wystarczyło złożenie wniosku do sądu o zawezwanie do próby ugodowej. Skutek w postaci przerwania biegu przedawnienia następował niezależnie od tego, czy doszło do zawarcia ugody na skutek złożonego wniosku, czy też nie.

Nowelizacja przepisów Kodeksu cywilnego, która weszła w życie 30 czerwca 2022 r., wprowadziła zasadę, że zawezwanie do próby ugodowej oraz wszczęcie mediacji nie skutkuje przerwaniem biegu przedawnienia, lecz jego zawieszeniem, odpowiednio przez czas trwania postępowania ugodowego lub mediacji. W praktyce oznacza to, że bieg terminu przedawnienia po zakończonym postępowaniu ugodowym czy mediacyjnym nie będzie biegł na nowo, jak to miało miejsce dotychczas, a będzie ulegał zawieszeniu.

Tytułem przykładu:

Jeżeli złożymy wniosek o zawezwanie do próby ugodowej miesiąc przed terminem przedawnienia, to po zakończeniu postępowania będziemy mieli miesiąc na złożenie pozwu w tej sprawie.

Autorka: Kinga Rochalska – adwokat w LSW