Przepisy nowej ustawy deweloperskiej wprowadzają istotne zmiany zarówno dla deweloperów, jak i nabywców lokali mieszkalnych oraz domów jednorodzinnych. Ustawa ma na celu wypełnienie dotychczasowych luk prawnych oraz zapewnienie większej ochrony kupującym.

Kluczowymi wprowadzanymi przez ustawę deweloperską zmianami w dotychczas obowiązujących przepisach są:

  • powołanie do życia Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego stanowiącego zabezpieczenie finansowe dla osób kupujących domy lub mieszkania od deweloperów;
  • ograniczenie wysokości opłaty rezerwacyjnej do 1% ceny nieruchomości, a także doprecyzowanie warunków zarządzania tą opłatą;
  • możliwość odmowy odbioru domu lub mieszkania ze względu na istotną wadę lokalu, a także możliwość odstąpienia od umowy deweloperskiej, jeśli deweloper nie usunie wskazanej wady w określonym terminie;
  • obowiązek doręczenia prospektu informacyjnego przez dewelopera przed zawarciem umowy deweloperskiej z wyszczególnieniem, jakie informacje powinny znaleźć się w tym prospekcie;
  • zwiększenie nadzoru nad wydawaniem przez dewelopera środków zgromadzonych na mieszkaniowych rachunkach powierniczych oraz powiązanie harmonogramu płatności z harmonogramem budowy.

Największą zmianą w dotychczasowych przepisach jest powołanie do życia Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego. Powstał on na wzór działającego od 2016 roku Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego. Podobnie jak Turystyczny Fundusz Gwarancyjny, Deweloperski Fundusz Gwarancyjny ma ochronić finansowo klientów tj. nabywców lokali mieszkalnych i domów jednorodzinnych w sytuacjach ewentualnej upadłości dewelopera lub banku prowadzącego mieszkaniowy rachunek powierniczy. Środki z funduszu mogą zostać również wypłacone w przypadku odstąpienia od umowy przez nabywcę lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w sytuacjach wskazanych w ustawie m.in. w przypadku nieusunięcia przez dewelopera wady istotnej lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego.

Autorka: Kinga Rochalska – adwokat w LSW.