Nowe obowiązki spółek publicznych notowanych na GPW – polityka wynagrodzeń oraz sprawozdanie o wynagrodzeniach

  • 20 grudnia 2019
  • Aktualności

Od 1 stycznia 2020 r. każda spółka akcyjna oraz spółka komandytowo–akcyjna będzie musiała posiadać swoją stronę internetową. Obowiązek ten został wprowadzony na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798).

Zgodnie z uzasadnieniem projektu ustawy, postępujący proces digitalizacji spółki akcyjnej uzasadnia nałożenie wymogu, aby każda spółka akcyjna posiadała stronę internetową przeznaczoną co najmniej do komunikacji z akcjonariuszami. Jednocześnie z uzasadnienia projektu wynika, że prowadzenie przez wszystkie spółki akcyjne (a nie tylko publiczne) strony internetowej zwiększy efektywność ochrony praw akcjonariuszy mniejszościowych, ograniczy ryzyka informowania w taki sposób, aby w praktyce nie poinformować akcjonariuszy, co szczególnie często występuje w sytuacjach konfliktów w spółkach (z udziałem akcjonariuszy i zarządów) oraz będzie sprzyjać stabilności i bezpieczeństwu obrotu.

Przepisy Kodeksu spółek handlowych precyzują minimalny zakres informacji, które powinny być dostępne na stronie internetowej. Zgodnie z art. 5§5 KSH, który wejdzie w życie od 1 stycznia 2020 r., spółka akcyjna oraz komandytowo–akcyjna powinna zamieścić na stronie internetowej w miejscach wydzielonych na komunikację z akcjonariuszami, wymagane przez prawo lub ich statuty ogłoszenia pochodzące od spółki. Spółka powinna zatem publikować na swojej stronie internetowej m.in. ogłoszenia o zwołaniu walnego zgromadzenia. Co ważne, obowiązek publikacji ogłoszeń na stronie internetowej spółki nie wyłącza obowiązku publikacji tych ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Zgodnie z art. 374§1 KSH, strona internetowa spółki akcyjnej oraz spółki komandytowo–akcyjnej powinna ponadto zawierać informacje takie jak firma spółki, jej siedziba i adres, oznaczenie sądu rejestrowego, numer NIP, wysokość kapitału zakładowego oraz kapitału wpłaconego.

Obowiązek wynikający z Kodeksu spółek handlowych został skorelowany z obowiązkiem zgłoszenia adresu strony internetowej spółki do Krajowego Rejestru Sądowego. Zgodnie z art. 47 ust.1 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (w wersji obowiązującej od 1 stycznia 2020 r.) każda spółka akcyjna oraz spółka komandytowo–akcyjna ma obowiązek zgłoszenia do rejestru adresu strony internetowej oraz zmiany tego adresu. Na obowiązek ten szczególną uwagę powinny zwrócić uwagę spółki zakładane po 1 stycznia 2020 r. Brak podania adresu strony internetowej we wniosku o rejestrację spółki w rejestrze przedsiębiorców KRS prawdopodobnie będzie skutkował wydaniem przez sąd rejestrowy zarządzenia o zwrocie wniosku, co będzie wiązać się z przedłużeniem postępowania rejestrowego.

Spółki akcyjne oraz spółki komandytowo–akcyjne powinny zatem zintensyfikować działania mające na celu założenie swojej strony internetowej. Obowiązek posiadania strony internetowej należy ocenić pozytywnie z punktu widzenia transparentności oraz komunikacji w relacjach pomiędzy spółką a akcjonariuszami. Zastrzeżenia budzi jednak brak wykreślenia obowiązku publikacji ogłoszeń dla spółki w Monitorze Sądowym i Gospodarczej. Wydaje się bowiem, że strona internetowa jest lepszym i jednocześnie wystarczającym miejscem do komunikacji spółki z akcjonariuszami. Obowiązek publikacji ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym generuje przy tym dla spółki dodatkowe koszty. Niezależnie od tego, spółka akcyjna oraz komandytowo – akcyjna powinna zarezerwować dodatkowe środki na założenie i bieżącą obsługę strony internetowej.

    Jak możemy Ci pomóc?

    Wyślij do nas wiadomość