17 marca 2022 r. w Ukrainie weszła w życie ustawa nr 2120-IX „O zmianie Ordynacji podatkowej Ukrainy oraz innych aktów ustawodawczych Ukrainy dotyczących obowiązywania norm na okres stanu wojennego”. Ustawa przewiduje szereg zwolnień podatkowych, obniżenia stawek na paliwa i towary związane z obronnością oraz ulgi podatkowe przy działalności charytatywnej.

Na obszarach czasowo okupowanych oraz na obszarach, na których prowadzone były działania wojenne (lub są prowadzone obecnie), przewidziane są zwolnienia z:

  • opłat za grunty (podatek gruntowy i czynsz za grunty stanowiące własność państwową lub komunalną). Okres obowiązywania zwolnienia – od marca 2022 r. do 31 grudnia roku następującego po roku, w którym stan wojenny ustał/został zniesiony;
  • ogólnego minimalnego obowiązku podatkowego dla działek położonych na takich terenach. Okres obowiązywania zwolnienia – 2022 i 2023 lata;
  • podatku ekologicznego. Okres obowiązywania zwolnienia – 2022 rok.

Znaczna część zmian dotyczy obniżenia podatku od dostaw i importu paliw. W okresie stanu wojennego dostawy oraz import paliw są zwolnione z podatku akcyzowego, a stawka VAT obniżona jest do 7%.

Pomoc charytatywna otrzymana przez kombatantów, pracowników sił ochrony ludności oraz osoby przebywające (mieszkające) na terenie miejscowości, w której prowadzone są (były) działania wojenne i/lub zmuszeni do opuszczenia takich miejsc w wyniku działań wojennych jest zwolniona od podatku od dochodów osób fizycznych.

Ulga podatkowa z tytułu udzielenia pomocy charytatywnej przez osoby fizyczne przy ustalaniu podatku dochodowego od osób fizycznych została podwyższona z 4% do 16%. Oznacza to, że kwota dochodu podlegająca opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych może zostać zmniejszona o kwotę darowizn lub składek na cele charytatywne na rzecz organizacji nierentownych w wysokości do 16% od kwoty uzyskanego dochodu.

Więcej informacji można znaleźć na naszej stronie: ukraina.lsw.com.pl.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu:

#LSW #podatki #Ukraina #PomagamUkrainie #CIT #PIT