Obligacje stanowią formę finansowania dłużnego firmy.

Podmiot obejmujący obligacje („obligatariusz”) wpłaca emitentowi kwotę odpowiadającą wartości nominalnej obligacji, kredytując tym samym emitenta w terminie i na zasadach określonych w warunkach emisji obligacji. Emitent obligacji pozyskuje zatem zewnętrzne finansowanie, najczęściej z przeznaczeniem na realizację określonej inwestycji.

W sensie prawnym obligacja stanowi materialne potwierdzenie tego, że emitent jest dłużnikiem obligatariusza i że jest wobec niego zobowiązany do spełnienia świadczenia polegającego co do zasady na wykupie obligacji, czyli wypłacie obligatariuszowi wartości nominalnej obligacji, powiększonej o należne odsetki, w terminie określonym w warunkach emisji.

Likwidacja to z kolei proces zmierzający do rozwiązania firmy, poprzez:

1) zamknięcie bieżących spraw,

2) ściągnięcie wierzytelności,

3) wykonanie zobowiązań,

4) spieniężenie majątku,

5) podział pozostałego majątku pomiędzy właścicieli,

6) wreszcie wykreślenie firmy z rejestru.

W przypadku, gdy likwidacja dot. emitenta obligacji, obligacje stają się natychmiast wymagalne, tj. podlegają wykupowi z dniem otwarcia likwidacji, chociażby termin ich wykupu określony uprzednio w warunkach emisji jeszcze nie nadszedł.

Podejmując decyzję o likwidacji, należny zatem wziąć pod uwagę cash flow firmy i przewidzieć konieczność natychmiastowej wypłaty środków należnych tytułem wykupu obligacji, zanim jeszcze zrealizują się strumienie pieniężne z likwidacji majątku oraz ze ściąganych w toku likwidacji należności.