Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, zwaną Tarczą 4.0.

Tarcza 4.0 oprócz ochrony polskich firm wprowadziła istotne zmiany w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii związanego z rozprzestrzenianiem się choroby COVID-19.

Wśród nich znalazły się:

1. Wydłużenie dodatkowego zasiłku opiekuńczego do dnia 28 czerwca 2020 r., przysługującego pracownikowi w przypadku konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem do lat ośmiu w czasie trwania  COVID-19,

2. Doprecyzowanie zasad wykonywania pracy zdalnej:

  • możliwość zlecenia pracy zdalnej pracownikowi posiadającemu umiejętności i możliwości techniczne do jej świadczenia, w przypadku gdy rodzaj wykonywanej pracy na to pozwala,
  • zapewnienie przez pracodawcę narzędzi, materiałów, obsługi logistycznej do wykonywania pracy zdalnej,
  • umożliwienie pracownikowi korzystania z narzędzi lub materiałów własnych pod warunkiem ochrony przetwarzanych danych osobowych, informacji poufnych i informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę,
  • pracodawca może polecić pracownikowi prowadzenie w określonej formie i częstotliwości rejestru wykonywanych czynności, uwzględniającego opis wykonanych zadań oraz datę i czas ich realizacji,
  • pracodawca może w każdym czasie cofnąć polecenie wykonywania pracy zdalnej.

3. Wprowadzenie możliwości obniżenia wymiaru czasu pracy pracownika (umowa o pracę, umowa nakładcza, umowa zlecenia lub inna umowa o świadczenie usług) maksymalnie o 20% lub objęcie go przestojem ekonomicznym wraz z wypłatą wynagrodzenia obniżonego maksymalnie o 50% na okres 6 miesięcy, licząc od miesiąca w którym nastąpił istotny wzrost obciążenia funduszu wynagrodzeń, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Warunki i tryb wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżanego wymiaru czasu pracy pracodawca będzie musiał ustalić w porozumieniu zawartym z reprezentatywną/zakładową organizacją związkową lub przedstawicielami pracowników.

4. Wprowadzenie możliwości udzielenia bez zgody pracownika zaległego urlopu wypoczynkowego w wymiarze do 30 dni, z pominięciem planów urlopów, w terminie wskazanym przez pracodawcę;

5. Ograniczenie wysokości odprawy, odszkodowania lub innego świadczenia pieniężnego wypłacanego przez pracodawcę w związku z rozwiązaniem umowy o pracę do dziesięciokrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę (w tym umowy zlecenia, umowy o dzieło i innej umowy oświadczenie usług z wyłączeniem umowy agencyjnej) w przypadku znacznego spadku obrotów gospodarczych lub istotnego wzrostu funduszu wynagrodzeń;

6. Wprowadzenie możliwości zawieszenia obowiązków pracodawcy z zakresu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, w tym wypłat świadczeń urlopowych, w przypadku znacznego spadku obrotów gospodarczych lub istotnego wzrostu funduszu wynagrodzeń w drodze porozumienia z reprezentatywnymi organizacjami związkowymi;

7. Wprowadzenie możliwości wypowiedzenia umowy  o zakazie konkurencji obowiązującej po ustaniu stosunku pracy, umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło i innej umowy o świadczenie usług, z zachowaniem 7-dniowego terminu wypowiedzenia.

Nowe przepisy wejdą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia z wyjątkiem przepisów dotyczących dodatkowego zasiłku opiekuńczego, które będą obowiązywać z mocą od dnia 25 maja 2020 r.