Koniec roku to dobry czas na dokonanie krótkiego audytu, czy aby przypadkiem nasze roszczenia majątkowe względem kontrahentów lub roszczenia majątkowe kontrahentów względem nas, nie ulegają przedawnieniu.

Czym jest i po co jest przedawnienie?

Przedawnienie (kiedyś zgrabnie zwane dawnością) to okoliczność, która daje dłużnikowi możliwość niespełnienia roszczenia majątkowego wierzyciela, jeżeli upłynie określony w ustawie czas. Głównym powodem jej istnienia są stabilizacja i zapewnienie pewności obrotu. Nie bez znaczenia jest tu także próba uniknięcia trudności dowodowych w przyszłości, jakie mogą wiązać się z danym roszczeniem i być spowodowane samym upływem czasu. Bywa przecież i tak, że dłużnikowi po wielu latach może być ciężko udowodnić wykonanie jego zobowiązania, a wierzycielowi udowodnić zasadność jego żądań. Ponadto brak instytucji przedawnienia lub bardzo długie okresy przedawnienia, prowadziłyby do nieuzasadnionej przewagi bezczynnych wierzycieli.

Jakie są ogólne terminy przedawnienia i kiedy rozpoczynają swój bieg?

Termin przedawnienia wynosi zazwyczaj sześć lat. Termin ten rozpoczyna bieg od chwili wymagalności roszczenia. Obok sześcioletniego terminu przedawnienia, jest też drugi ogólny termin przedawnienia wynoszący trzy lata. Trzyletni termin ma zastosowanie do roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz roszczeń o świadczenia okresowe.

Kiedy kończy się bieg terminu przedawnienia?

Bieg przedawnienia, jeżeli jest dłuższy niż dwa lata, kończy się z ostatnim dniem roku kalendarzowego.

Tytułem przykładu:

  • 3-letni termin przedawnienia, który rozpoczął bieg 20 grudnia 2022 r., upłynie 31 grudnia 2025 r., a nie 20 grudnia 2025 r.
  • 6-letni termin przedawnienia, który rozpoczął bieg 20 grudnia 2022 r., upłynie 31 grudnia 2028 r., a nie 20 grudnia 2028 r.

W praktyce zatem, terminy przedawnienia wynoszące więcej niż dwa lata, będą w znaczącej liczbie przypadków zawsze dłuższe niż pełne lata kalendarzowe. Każdy z nich, musi bowiem zakończyć się z końcem roku. Ułatwia to też kwestię ewentualnych obliczeń.

Co z terminami, które są krótsze niż dwa lata?

Polskie prawo przewiduje, że w przypadku wielu roszczeń terminy przedawnienia są bardzo krótkie. Gdy są krótsze niż dwa lata, to upływ terminu przedawnienia oznaczony w tygodniach, miesiącach lub latach kończy się z upływem dnia, który nazwą lub datą odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było – w ostatnim dniu tego miesiąca. Termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia. Nie ma tu więc zastosowania reguła, zgodnie z którą jeżeli jest dłuższy niż dwa lata, kończy się z ostatnim dniem roku kalendarzowego.

Tytułem przykładu:

  • 2-miesięczny termin przedawnienia, który rozpoczął bieg 13 lutego 2023 r., upłynie 13 kwietnia 2023 r., a nie 31 grudnia 2023 r.
  • roczny termin przedawnienia, który rozpoczął bieg 13 lutego 2023 r., upłynie 13 lutego 2024 r., a nie 31 grudnia 2024 r.

Warto więc sprawdzić, w zgodzie z poniższą tabelą, czy nasze roszczenia nie ulegają rychłemu przedawnieniu:

LP TERMIN PRZEDMIOT ROSZCZENIA JEDNOSTKA REDAKCYJNA USTAWA
terminy przedawnienia krótsze niż 6 miesięcy
1 30 dni od dnia ustąpienia z zarządu lub jego ustania o wynagrodzenie za sprawowanie zarządu i o zwrot poniesionych w związku z zarządem wydatków art. 110k. § 4. Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 479 z późn. zm.).
2 2 miesiące roszczenia z tytułu zwłoki w przewozie, która nie spowodowała ubytku lub uszkodzenia przesyłki art. 77. ust. 2. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 8).
3 3 miesiące odszkodowanie za szkody powstałe w trakcie robót związanych z wykonywaniem urządzeń melioracji wodnych art. 204. ust. 1. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2625).
terminy przedawnienia wynoszące 6 miesięcy
4 6 miesięcy roszczenie sprzedawcy do poprzedniego sprzedawcy z tytułu rękojmi art. 5762. § 1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 z późn. zm.).
5 6 miesięcy roszczenie o wydanie przedmiotu pożyczki art. 722.
6 6 miesięcy roszczenia zwrotne przewoźnika art. 793.
7 6 miesięcy roszczenia zwrotne spedytora art. 804.
8 6 miesięcy (i 1 rok) roszczenia wobec hotelu art. 848.
9 6 miesięcy ogólny termin przedawnienia art. 52. Ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 r. Prawo czekowe (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 462).
10 6 miesięcy wydanie korzyści z naruszenia zakazu konkurencji art. 57. § 2. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1467 z późn. zm.).
11 6 miesięcy roszczenia jednego przewoźnika przeciwko innym art. 78. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 8).
12 6 miesięcy roszczenia wobec podwykonawcy art. 87. ust. 2 zd. 2-gie Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 896 z późn. zm.).
13 6 miesięcy przedawnienie roszczeń z gier hazardowych art. 21. ust. 1 Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 888 z późn. zm.).
14 6 miesięcy roszczenia indosantów między sobą i przeciw wystawcy art. 70. ust. 3. Ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 r. Prawo wekslowe (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 282).
terminy przedawnienia wynoszące 1 rok
15 1 rok roszczenia właściciela przeciwko posiadaczowi art. 229. § 1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 z późn. zm.).
16 1 rok roszczenia właściciela przeciwko użytkownikowi o uszkodzenia i nakłady art. 263.
17 1 rok roszczenia zastawnika p-ko zastawcy i na odwrót art. 322. § 1.
18 1 rok roszczenia z umowy przedwstępnej art. 390. § 3.
19 1 rok roszczenia z przepisów o cenie sztywnej, maksymalnej, minimalnej art. 541.
20 1 rok roszczenia z tytułu rękojmi art. 568. § 2.
21 1 rok roszczenia najemcy i wynajmującego art. 677.
22 1 rok roszczenia dającego w użyczenie i użyczającego art. 719.
23 1 rok roszczenia z umowy przewozu art. 778.
24 1 rok roszczenia z tytułu przewozu rzeczy art. 792.
25 1 rok roszczenia z umowy spedycji art. 803. § 1.
26 1 rok roszczenia z umowy składu art. 8599.
27 1 rok roszczenia odbiorcy przeciw przekazanemu art. 9212.
28 1 rok roszczenia posiadacza przeciwko biorącemu art. 633. ust. 6. Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (t.j. Dz. U. poz. 2305).
29 1 rok roszczenia do przewoźnika związane z ładunkiem, wynikające z konosamentu art. 108. § 2. Ustawa z dnia 18 września 2001 r. Kodeks morski (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2175 z późn. zm.).
30 1 rok roszczenie zwrotne o sumę nadpłaconą na podstawie solidarnej odpowiedzialności statków, które zawiniły zderzenie art. 262. § 3.
31 12 miesięcy roszczenia w zw. z reklamacją art. 93. ust. 2. Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 896 z późn. zm.).
32 1 rok roszczenia odszkodowawcze w związku z cofnięciem lub ograniczeniem zezwolenia art. 196. ust. 6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2556).
33 12 miesięcy roszczenie o odszkodowanie za przerwę w świadczeniu usługi

powszechnej

art. 108 ust. 1. Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1648 z późn. zm.).
34 1 rok przedawnienie roszczeń wobec wierzyciela za zatrzymanie

statku przez kapitana

art. 42a. ust. 3. Ustawa z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 457 z późn. zm.).
35 1 rok roszczenia majątkowe pasażerów art. 205c. ust. 7. Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1235 z późn. zm.).
36 1 rok ogólny termin przedawnienia roszczeń art. 77. ust 1. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 8).
37 1 rok a tempore facti roszczenie o odszkodowanie art. 8. Ustawa z dnia 22 listopada 2002 r. o wyrównywaniu strat majątkowych wynikających z ograniczenia w czasie stanu nadzwyczajnego wolności i praw człowieka i obywatela (Dz. U. Nr 233, poz. 1955).
38 1 rok roszczenia posiadacza wobec indosantów i wystawcy art. 70. Ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 r. Prawo wekslowe (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 282).
39 1 rok roszczenie o odszkodowanie za poniesioną szkodę oraz zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, na skutek wykonania względem niego w całości albo w części kary, która została zmieniona albo uchylona w wyniku wznowienia postępowania albo kasacji art. 128. ust. 4. Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 168 z późn. zm.).

 

Podsumowanie

W zależności od tego, jak długi termin przedawnienia przewiduje ustawa, determinować to będzie nasze działania w celu zaspokojenia przysługujących nam roszczeń lub obrony przeciwko roszczeniom przedawnionym.

Wobec tego, że polskie prawo bardzo często przewiduje odstępstwa od ogólnej reguły, zgodnie z którą roszczenia majątkowe przedawniają się z upływem 3 lub 6 lat, należy mieć oczy i uszy dokoła głowy, a powyższą tabelę… zawsze w pobliżu swoich notatek.

 

Autor: Paweł Baran radca prawny w LSW.