30 grudnia 2022 roku Gabinet Ministrów Ukrainy przyjął uchwałę nr 1487 „O zatwierdzeniu procedury organizacji i prowadzenia wojskowej rejestracji rekrutów, osób podlegających obowiązkowi wojskowemu i rezerwistów”.

Zgodnie z tą uchwałą, zagranicznym placówkom dyplomatycznym Ukrainy zostaje powierzony szereg nowych obowiązków, a mianowicie będą one odpowiedzialne za prowadzenie rejestracji wojskowej osób podlegających obowiązkowi służby wojskowej, będących obywatelami Ukrainy, a przebywających poza granicami kraju.

Nowe obowiązki ukraińskich konsulatów i ambasad na terytorium innych państw są następujące:

– prowadzenie ewidencji osób podlegających obowiązkowi służby wojskowej, osób w wieku poborowym oraz rezerwistów, którzy aktualnie przebywają na czasowym zameldowaniu w ambasadzie lub konsulacie Ukrainy poza granicami Ukrainy na terytorium innego państwa;

– odpowiedzialność konsulatów i ambasad za informowanie o rozpoczęciu nowego poboru obywateli Ukrainy;

– poinformowanie odpowiednich organów Ukrainy (w tym Służby Bezpieczeństwa Ukrainy i Służby Wywiadu Zagranicznego) o wpisaniu lub wykreśleniu z rejestru konsularnego wcielonych Ukraińców w ciągu najbliższych 7 dni.

Obywatele Ukrainy podlegające obowiązkowi służby wojskowej będą musieli zarejestrować się w ambasadzie lub konsulacie Ukrainy w kraju zamieszkania, jeśli opuszczą Ukrainę na okres dłuższy niż 3 miesiące.

Osoby podlegające obowiązkowi zarejestrowania się w rejestrze wojskowym:

– mężczyźni w wieku poborowym od 16 do 27 lat;

– osoby podlegające obowiązkowi wojskowemu oraz rezerwiści, którzy nie osiągnęli granicy wieku uprawniającej do bycia w rezerwie (maksymalnie 60 lat);

– kobiety, które zdobyły wykształcenie medyczne lub farmaceutyczne.

Artykuł został przygotowany na podstawie materiałów dostępnych pod linkiem:  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1487-2022-%D0%BF#n631

Więcej informacji można znaleźć na naszej stronie: ukraina.lsw.com.pl.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu:

#LSW #Polska #Ukraina #prawnik #pomoc #pomocobywatelomUkrainy #pomagamUkrainie