Jednym z elementów wsparcia przedsiębiorców, oferowanych w ramach tzw. tarczy antykryzysowej, jest dofinansowanie przez Starostę części kosztów przedsiębiorców związanych z wynagrodzeniami pracowniczymi i składkami na ubezpieczenia społeczne oraz udzielenie dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy samozatrudnionego tj. dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, niezatrudniającego pracowników. O takie dofinansowanie mogą ubiegać się przedsiębiorcy u których nastąpi duży spadek obrotów gospodarczych (od 30%) w następstwie epidemii COVID-19.

Dofinansowanie będzie mogło być przyznane w ramach zawartej umowy ze Starostą na podstawie złożonego przez przedsiębiorcę wniosku o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowniczych i składek na ubezpieczenia społeczne albo wniosku o dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.

Zgodnie z komunikatem Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy nabór wniosków na terenie powiatu warszawskiego odbędzie się w dniach 29.04 -12.05.2020 r.

W ramach ogłoszonego naboru przyjmowane będą wnioski przedsiębiorców posiadających status mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 7 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2019 r., poz. 1292 z późn. zm.), przedsiębiorców samozatrudnionych oraz organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (np. kluby sportowe).