Świadczenie postojowe i zwolnienie ze składek ZUS w Tarczy 5.0 dla branży turystycznej i wspierającej ją branży estradowej oraz rozrywkowej

 • 1 października 2020
 • Aktualności

W dniu dzisiejszym wchodzi w życie pierwsza część przepisów ustawy z dnia 17 września 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Głównym adresatem tarczy 5.0 jest branża turystyczna najbardziej doświadczona przez kryzys gospodarczy spowodowanych COVID-19.

Tarcza 5.0 zakłada m.in. wsparcie w zakresie zwrotu turystom pieniędzy za odwołane imprezy turystyczne w związku z COVID-19, oraz dodatkowe świadczenia postojowe i zwolnienia z ZUS dla wskazanych działalności w obszarze turystyki.

Na mocy przepisów ustawy ze świadczenia postojowego po raz pierwszy będą mogły skorzystać agencje i przewodnicy turystyczni, a z dodatkowego świadczenia postojowego podmioty prowadzące, określoną w Polskiej Klasyfikacji Działalności, działalność określoną jako przeważającą w zakresie:
 • pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany;
 • wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 • działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych;
 • działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych;
 • działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni;
 • pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 • pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna.
Ustawa wprowadza również zwolnienie z obowiązku opłacania należnych składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych za lipiec, sierpień i wrzesień  2020 r. dla podmiotów prowadzących jako przeważającą działalność określoną w Polskiej Klasyfikacji Działalności jako:
 • pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany;
 • hotele i podobne obiekty zakwaterowania;
 • wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 • działalność agentów turystycznych;
 • działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych;
 • działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
 • działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych;
 • działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych;
 • działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni;
 • pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 • pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna.

Podmioty  ubiegające się o zwolnienie ze składek ZUS będą musiały spełnić następujące warunki:
 • uzyskanie statusu płatnika składek przed dniem 30 czerwca 2020 r.;
 • złożenie wniosku o zwolnienie z opłacania należnych składek do dnia 30 listopada br.;
 • osiągnięcie niższego o co najmniej o 75% przychodu z działalności, uzyskanego w pierwszym miesiącu kalendarzowym, za który składany jest wniosek, w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym w 2019 r.;
 • złożenie deklaracji rozliczeniowych i imiennych raportów miesięcznych za miesiące wskazane we wniosku najpóźniej do dnia 31 października 2020 r,.
Przepisy ustawy dotyczące świadczenia postojowego, dodatkowego świadczenia postojowego i zwolnienia ze składek ZUS wejdą w życie w dniu 15 października.

  Jak możemy Ci pomóc?

  Wyślij do nas wiadomość