Czas przyjmowania zgłoszeń do rejestru został wydłużony przez Ministerstwo Finansów do 14 lipca br. Przedsiębiorcy, którzy nie złożą wniosku mogą zapłacić karę do 1 mln złotych.

W związku z powyższym do biegu terminów, o których mowa w art. 60 ust. 1 ustawy (oraz w konsekwencji do terminu wynikającego z art. 195 ustawy, tj. terminu 13 lipca 2020 r. na przesłanie zgłoszenia do CRBR przez spółkę zarejestrowaną w KRS przed dniem 13 października 2019 r.), nie wlicza się dnia 13 lipca 2020 r.

Kto posiada obowiązek zgłoszenia się do CRBR?

Osoby fizyczne, które pełnią pośrednią bądź bezpośrednią władzę w spółce są zobowiązane do wpisania się do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.

Rejestr gromadzi dane dotyczące beneficjentów rzeczywistych spółek:

  • jawnych,
  • komandytowych,
  • komandytowo-akcyjnych,
  • z ograniczoną odpowiedzialnością;
  • prostych spółek akcyjnych (od 1 marca 2021 r.),
  • akcyjnych, z wyjątkiem spółek publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 623).

Ponadto obowiązek posiadają również firmy, które znajdują się w stanie upadłości bądź likwidacji. Spółki zagraniczne działające na terytorium Polski w formie oddziału nie są zobligowane do znalezienia się w rejestrze.

Jak zgłosić się do CRBR?

Do CRBR można zgłosić się wyłącznie w sposób elektroniczny – na stronie rejestru. Do potwierdzenia zgłoszenia wymagany jest profil zaufany ePUAP lub podpis elektroniczny. W sytuacji, gdy właścicielem spółki jest więcej niż jedna osoba, wtedy wszyscy właściciele powinni być ujawnieni w rejestrze.