Sejm wydłużył przewidziany w Tarczy 4.0 termin stosowania uproszczonej restrukturyzacji do 30 listopada 2021 r.

Tarcza 4.0 zastrzega możliwość dokonywania przez dłużników ogłoszeń o otwarciu uproszczonej restrukturyzacji w terminie do dnia 30 czerwca 2021 r.

Sejm przyjął właśnie ustawę o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych oraz niektórych innych ustaw (druk 1016), wydłużając dłużnikom termin na dokonanie obwieszczenia o otwarciu uproszczonej restrukturyzacji do dnia 30 listopada 2021 r.  

Z dniem 1 grudnia 2021 r. mają wejść w życie przepisy nowelizujące Prawo restrukturyzacyjne dot. m.in. postępowania o zatwierdzenie układu. Zgodnie z nowelizacją, mechanizmy uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego pozostaną na stałe w polskim systemie prawnym i staną się elementem właściwego postępowania o zatwierdzenie układu. Po sporządzeniu spisu wierzytelności, spisu wierzytelności spornych oraz wstępnego planu restrukturyzacyjnego, nadzorca układu będzie mógł dokonać obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego. Od dnia dokonania obwieszczenia dłużnik uzyska ochronę przed egzekucją oraz przed wypowiedzeniem umów o podstawowym znaczeniu dla prowadzenia przedsiębiorstwa (najmu, dzierżawy, kredytu, leasingu, ubezpieczeń majątkowych, gwarancji, akredytywy, itp.). Jeżeli w terminie 4 miesięcy od dnia zamieszczenia obwieszczenia dłużnik nie zbierze odpowiedniej liczby głosów za układem i nie złoży do sądu wniosku o zatwierdzenie układu, skutki obwieszczenia wygasną z mocy prawa. Nowelizacja przewiduje przy tym wzmocnienie ochrony wierzycieli poprzez instytucjonalną kontrolę nad przebiegiem postępowania sprawowaną poprzez nadzorcę sądowego.