Dnia 13 października 2022 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 9 lutego 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw.

Wskazać należy, że jest to jedna z największych od lat nowelizacja Kodeksu spółek handlowych, która dokonuje szeregu istotnych zmian dla rynku kapitałowego w Polsce. Niewątpliwie najważniejsza z nich dotyczy wprowadzenia do polskiego systemu prawnego „prawa holdingowego”, które to będzie mieć istotne znaczenie dla istniejących w Polsce grup kapitałowych. Nowelizacja wprowadza pojęcie oraz zasady funkcjonowania grupy spółek w skład której będą wchodzić spółki kapitałowe: tj. spółka dominująca oraz spółka bądź spółki zależne.

Dodatkowo w/w ustawa swym zasięgiem obejmuje m.in. następujące obszary:

  • wprowadza zmiany dotyczące zasad odpowiedzialności zarządców spółki za szkodę wyrządzoną spółce (zasada biznesowej oceny sytuacji – eng. business judgement rule);
  • rozszerza obowiązki i kompetencje członków rad nadzorczych;
  • doprecyzowuje sposób liczenia kadencji członków organów spółek;
  • rozszerza katalog przestępstw, których popełnienie wyklucza możliwość pełnienia funkcji
    w spółkach.

W najbliższym czasie zostaną omówione szerzej te jak i inne zmiany jakie zakłada nowelizacja ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu: Emil Tomaszewski – adwokat.