Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy kończącej reformę uwłaszczeniową. Już wkrótce użytkownicy komercyjnych gruntów będą mogli przekształcić prawo użytkowania nieruchomości we własność.

W dniu 29 marca br. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, która ma ostatecznie zlikwidować prawo użytkowania wieczystego. Przepisy umożliwiające przekształcanie gruntów we własność wprowadzono już w 2019 rok, ale wówczas objęły one jedynie grunty przeznaczone na cele mieszkaniowe. Nowe przepisy umożliwią przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przedsiębiorcom, spółdzielniom i wspólnotom mieszkaniowym.

Projekt noweli ustawy o gospodarce nieruchomościami przewiduje, że zasadą nie będzie uwłaszczenie z mocy prawa, jak przy reformie na gruntach mieszkaniowych, ale na wniosek.

Zgodnie z nowymi przepisami organy publiczne nie będą już mogły odmówić sprzedaży gruntu na rzecz użytkownika, w tym przedsiębiorcy, który złoży wniosek w terminie roku od wejścia w życie ustawy.

Wyjątek dotyczy przede wszystkim gruntów niezabudowanych bądź zajmowanych przez rodzinne ogrody działkowe. W takich przypadkach grunt będzie można kupić za zgodą samorządu lub starosty i wojewody pod warunkiem, że umowa będzie trwała minimum 10 lat. Spod roszczenia wyłączone zostaną także grunty Skarbu Państwa powierzone Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa, Agencji Mienia Wojskowego, Lasom Państwowym, parkom narodowym, Wodom Polskim, a także grunty na terenie portów i przystani morskich. Nie będzie również możliwe zawarcie umowy sprzedaży gruntu, wobec którego toczy się postępowanie o rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego.

Dodatkowo użytkownik wieczysty gruntu zabudowanego, który zrealizował cel użytkowania wieczystego powstałego przed 1 stycznia 1998 r., będzie mógł wystąpić z żądaniem sprzedaży. W takim wypadku organ będzie zobowiązany do zawarcia umowy. Termin złożenia takiego wniosku będzie wynosił rok od wejścia ustawy w życie.

Zasady nowego modelu odpłatności za grunt będą następujące:

  • cena wykupu przy jednorazowej wpłacie to tylko 20-krotność dotychczasowej opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste;
  • cena za grunt docelowo = równowartość 6%, 20%, 40%, 60% lub więcej wartości rynkowej gruntu;
  • możliwość płatności w ratach przez maksymalnie 10 lat –  cena to 25-krotność dotychczasowej opłaty rocznej;
  • bonifikata dla grup szczególnie wrażliwych społecznie np. osób niepełnosprawnych i ich opiekunów.

Autorka: Kinga Rochalska-Sasin radca prawny w LSW.