W dniu 6 października 2022 roku Rada Najwyższa Ukrainy zatwierdziła projekt ustawy nr 5270 o e-rezydencji.

E-rezydencja Ukrainy to specjalny status dla obcokrajowców, który otwiera możliwość prowadzenia działalności gospodarczej na Ukrainie online.

Po wejściu w życie ustawy, cudzoziemcy będą mogli:

– uzyskać status e-rezydenta,

– zarejestrować się jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą w III grupie (bez fizycznej obecności na terytorium Ukrainy),

– płacić jednolity podatek w wysokości 5% od uzyskanych dochodów,

– otworzyć rachunek bankowy online dla celów prowadzenia działalności gospodarczej.

Opodatkowanie i raportowanie dla e-rezydentów zostanie zautomatyzowane, co pomoże wypełniać budżet państwa i rozwijać cyfrową markę Ukrainy.

Jak to będzie działać:

Cudzoziemiec powinien zarejestrować się w programie „Dia” (ukr. – “Дія”) i przejść kontrolę finansową oraz bezpieczeństwa. Po domyślnym przejściu wszystkich kontroli taka osoba staje się e-rezydentem i e-podatnikiem w 3 grupie podatkowej (nie będąc płatnikiem VAT) i otrzymuje elektroniczny podpis.

W takim przypadku e-rezydent może zdalnie otworzyć konto bankowe, dla którego bank będzie agentem podatkowym. Podatek dochodowy wynosi 5% w ramach limitu dla indywidualnego przedsiębiorcy z 3 grupy podatkowej.

Wszystkie dokumenty mogą być sporządzane przez e-rezydenta w formie elektronicznej, cała korespondencja z Państwową Służbą Podatkową Ukrainy będzie się odbywała online, wszystkie rozliczenia mogą być w postaci przelewów bankowych.

Lista krajów, których obywatele mogą zostać e-rezydentami Ukrainy, będzie ustalana przez Rząd Ukrainy.

E-rezydentami nie mogą być:

  1. obywatele Ukrainy;
  2. cudzoziemcy posiadający zezwolenie na pobyt stały w Ukrainie lub będący już rezydentami podatkowymi Ukrainy;
  3. bezpaństwowcy;
  4. osoby otrzymujące dochody (za towary, prace lub usługi), których źródłem pochodzenia jest Ukraina (z wyjątkiem dochodów pasywnych);
  5. osoby, które są obywatelami, rezydentami lub osobami, których miejsce stałego pobytu (zamieszkania, zameldowania) znajduje się w państwach (jurysdykcjach) niewłączonych przez Rząd Ukrainy do Wykazu państw, których obywatele lub rezydenci mogą uzyskać status e-rezydenta.

Na liście państw, których obywatele lub rezydenci mogą uzyskać status e-rezydenta, nie może znaleźć się państwo-agresor i/lub państwo okupacyjne w stosunku do Ukrainy, a także państwa znajdujące się na liście państw (jurysdykcji) wysokiego ryzyka FATF.

Projekt ustawy wejdzie w życie po podpisaniu go przez Prezydenta Ukrainy i oficjalnego opublikowania.

Artykuł został przygotowany na podstawie materiałów dostępnych pod linkiem:  https://t.me/yzheleznyak/2628

Więcej informacji można znaleźć na naszej stronie: ukraina.lsw.com.pl.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu:

#LSW #Polska #Ukraina #prawnik #pomoc #pomocobywatelomUkrainy #pomagamUkrainie