Ministerstwo Rozwoju i Technologii przewiduje, że w ciągu najbliższych tygodni wejdą w życie nowe przepisy związane z rynkiem zamówień publicznych. Wynika z nich, że sposób dokonania waloryzacji wynagrodzenia będzie uzależniony od woli stron.

Projektowane przepisy dotyczące waloryzacji w kontraktach zawieranych po przeprowadzeniu procedury udzielenia zamówienia publicznego nie precyzują metodyki związanej z ewentualną waloryzacją wynagrodzenia, w szczególności nie określają terminu, w jakim zamawiający powinien ustosunkować się do wniosku wykonawcy o zmianę wynagrodzenia i nie zobowiązują zamawiającego do uzasadniania podjętej decyzji.

Z pomocą wykonawcom przychodzą wytyczne Prokuratorii Generalnej RP, która wydała stanowisko w sprawie możliwości zmiany umów o zamówienie publiczne w związku z sytuacją gospodarczą.

Zdaniem Prokuratorii Generalnej RP wobec ryzyka występowania zjawisk trudnych lub nawet niemożliwych do przewidzenia na etapie zawierania umowy, a mających przemożny wpływ na procesy gospodarcze (np. konflikt zbrojny w Ukrainie, pandemia), stosowanie mechanizmów waloryzacji wynagrodzenia jest w wielu przypadkach uzasadnione, a wręcz konieczne. Niewprowadzenie koniecznych zmian w umowie może – zdaniem Prokuratorii Generalnej RP – nie tylko poważnie zachwiać równowagą ekonomiczną stron na niekorzyść wykonawcy, ale także prowadzić do negatywnych konsekwencji dla zamawiającego.

Wykonawcy będący stroną kontraktów zawartych w ramach PZP, żądając podwyższenia wynagrodzenia, nie muszą od razu składać pozwu do sądu powszechnego. Pierwszym krokiem do zmiany umowy, jeśli negocjacje z zamawiającym okażą się nieskuteczne, może być wszczęcie tzw. postępowania koncyliacyjnego przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej RP.  Koncyliator, po zbadaniu sprawy, przedstawi stronom propozycję rozwiązania, którą zgodziłyby się zaakceptować strony, co zbliżone jest nieco do rozstrzygnięcia podejmowanego przez arbitra. Różnica polega na tym, że akceptacja zaproponowanego rozwiązania pozostaje wyłącznym uprawnieniem stron. Opłata za postępowanie koncyliacyjne wynosi 5.000 zł netto i jest uiszczana po jego zakończeniu. Co do zasady, wysokość opłaty za przeprowadzone postępowanie strony pokrywają w częściach równych.

Stanowisko Prokuratorii Generalnej RP: https://www.gov.pl/web/prokuratoria/zmiana-umowy-z-uwagi-na-nadzwyczajny-wzrost-cen-waloryzacja-wynagrodzenia—rekomendacje

 

W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu.

Autorka: Kinga Rochalska adwokat.