Nowelizacja prawa wekslowego i procesowego, która wchodzi w życie już w najbliższy piątek 24 września 2021 r., ograniczy rolę weksla jako formy zabezpieczenia wierzytelności w obrocie z udziałem konsumentów.

Nowelizacja wprowadza instrumenty ochrony konsumentów w rygorystycznym postępowaniu o wydanie nakazu zapłaty z weksla, to jest:

1) do pozwu o wydanie nakazu zapłaty przeciwko konsumentowi zobowiązanemu z weksla, powód obowiązany będzie załączyć, pod rygorem zwrotu pozwu, oprócz – jak dotychczas – oryginału weksla również umowę, z której wynika roszczenie zabezpieczone wekslem oraz deklarację wekslową z załącznikami;

2) tak załączoną do pozwu umowę wraz z deklaracją wekslową i załącznikami, sąd będzie badał z urzędu pod kątem występowania w nich klauzul niedozwolonych, co istotnie osłabi gwarancyjny walor zobowiązania wekslowego;

3) termin na wniesienie zarzutów od nakazu zapłaty wydłużony zostanie do miesiąca (dotychczas wynosił on 2 tygodnie) od dnia doręczenia nakazu (lub trzy miesiące, w przypadku gdy doręczenie nakazu będzie mieć miejsce poza terytorium Unii Europejskiej);

4) w razie wniesienia zarzutów od nakazu zapłaty, od pozwanego konsumenta pobierane będzie trzy czwarte części opłaty sądowej, nie więcej jednak niż 750 zł.

Jednocześnie zmiany wprowadzone w prawie wekslowym ograniczają wierzycielom swobodę obrotu wekslami zabezpieczającymi wierzytelności z umowy zawartej z konsumentem. Nowelizacja przewiduje bowiem, iż weksel taki powinien zawierać klauzulę „nie na zlecenie”, a w takim przypadku przeniesienie praw z weksla możliwe będzie wyłącznie w formie i ze skutkami przelewu.