Państwowa Służba Celna Ukrainy zwraca uwagę na przestrzeganie przepisów dotyczących zasad transportu kosztowności walutowych.

W ten sposób, wjeżdżając na Ukrainę:

– bez pisemnego zgłoszenia tego zamiaru organowi celnemu, osoby fizyczne mogą przewozić przez granicę celną Ukrainy gotówkę i metale szlachetne w ilości/wartości nieprzekraczającej równowartości 10 000 euro.

Pisemna deklaracja jest wymagana tylko w przypadku przemieszczania:

– waluty ukraińskiej, waluty obcej i metali szlachetnych w kwocie równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro.

Jeśli chodzi o przemieszczanie kosztowności walutowych przy wyjeździe z Ukrainy, formularze oświadczeń są podobne.

Należy pamiętać, że przeliczenie waluty gotówkowej i wartości metali szlachetnych na euro odbywa się po oficjalnym kursie wymiany hrywien na euro ustalonym przez Narodowy Bank Ukrainy lub po kursie krzyżowym ustalonym według oficjalnego kursu wymiany hrywien na odpowiednie waluty obce i metale szlachetne ustalonego przez Narodowy Bank, w dniu przekroczenia granicy celnej Ukrainy.

Należy jednak pamiętać, że obywatel Ukrainy mający miejsce zamieszkania, wywożąc/przekazując poza Ukrainę kosztowności walutowe w łącznej kwocie przekraczającej w dniu wywozu/przekazania równowartość 10.000 euro, muszą dołączyć do deklaracji dokumenty o wypłacie gotówki z własnych rachunków w bankach, które są ważne przez 90 dni kalendarzowych od daty wypłaty gotówki, potwierdzające:

– wypłatę gotówki z własnych rachunków bankowych oraz pokwitowanie transakcji wymiany walut z użyciem tej gotówki (w przypadku dokonania takich transakcji) tylko na kwotę przekraczającą równowartość 10.000 euro w dniu wywozu/przemieszczania;

– zakup metali szlachetnych od banków i/lub Narodowego Banku Ukrainy tylko za kwotę przekraczającą równowartość 10.000 euro w dniu wywozu/przekazu.

Wymagania te nie dotyczą nierezydentów Ukrainy (tylko zgodność z formularzem deklaracji).

Artykuł został przygotowany na podstawie materiałów dostępnych pod linkiem:  https://customs.gov.ua/news/zagalne-20/post/pravila-peremishchennia-valiutnikh-tsinnostei-cherez-kordon-ukrayini-1047

Więcej informacji można znaleźć na naszej stronie: ukraina.lsw.com.pl.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu:

#LSW #Polska #Ukraina #prawnik #pomoc #pomocobywatelomUkrainy #pomagamUkrainie