W dniu dzisiejszym odbyło się kolejne posiedzenie rządowego zespołu zarządzania kryzysowego dotyczące koronawirusa (COVID-19), na którym zapadła decyzja o zamknięciu placówek oświatowych w Warszawie oraz województwie mazowieckim. Od poniedziałku ich działalność zostanie wstrzymana na okres 2 tygodni. Do końca bieżącego tygodnia szkoły będą mogły pełnić funkcję opiekuńczą, natomiast lekcje już się nie odbędą.

 

Zgodnie z zapisami obowiązującej od 8 marca br. ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, ustawodawca zwiększył limit zasiłku opiekuńczego ubezpieczonym rodzicom o okres nie dłuższy niż 14 dni.

Zasiłek będzie przysługiwał:

  • ubezpieczonemu rodzicowi zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem do ukończenia 8 roku życia (nie dłużej niż do dnia poprzedzającego 8 urodziny dziecka);
  • w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły do których dziecko uczęszcza z powodu COVID-19.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy za okres nie dłuższy niż 14 dni:

  • nie będzie wliczał się do limitu 60 dni pobierania zasiłku w danym roku kalendarzowym,
  • będzie przysługiwał łącznie obojgu rodzicom (mogą podzielić się opieką nad dzieckiem w ramach limitu 14 dni) niezależnie od liczby dzieci,
  • wysokość zasiłku będzie wynosiła 80% podstawy wymiaru wynagrodzenia.
  • Zasiłek opiekuńczy oraz dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługują z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Oznacza to, że zasiłki nie obciążają funduszu pracodawców.

Ustawa nie reguluje procedury ubiegania się o dodatkowy zasiłek opiekuńczy, w związku z tym należy zastosować ogólne zasady. Ubezpieczony, który będzie chciał skorzystać z opcji dodatkowego zasiłku powinien złożyć oświadczenie o zamknięciu żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły do których dziecko uczęszcza z powodu COVID-19, co będzie podlegało weryfikacji przez ZUS lub płatnika.

Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że dla części pracowników, którym pracodawcy zlecą tymczasową pracę zdalną, wykorzystanie takiego zasiłku nie będzie zasadne.

Przykładowy wzór oświadczenia dostępny na stronie ZUS – (LINK DO POBRANIA)

Wzór oświadczenia:

OŚWIADCZENIE

O SPRAWOWANIU OPIEKI NAD DZIECKIEM W WIEKU DO 8 LAT W ZWIĄZKU Z ZAMKNIĘCIEM Z POWODU COVID-19 ŻŁOBKA, KLUBU DZIECIĘCEGO, PRZEDSZKOLA LUB SZKOŁY

Wypełnij to oświadczenie, jeżeli jesteś rodzicem i ubiegasz się o wypłatę dodatkowego zasiłku opiekuńczego z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat w związku z  zamknięciem z powodu COVID-19 żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza.

Dane wnioskodawcy

PESEL (jeśli nie masz nadanego numeru PESEL podaj serię i  numer dokumentu potwierdzającego tożsamość)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Imię i Nazwisko ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Adres  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Numer telefonu …………………………………………………………

Oświadczenie                        

Oświadczam, że sprawowałam/em osobistą opiekę nad dzieckiem/ dziećmi w okresie (podaj daty):

od …………………….. do …………………, od ………………….. do …………………, od ………………….. do ………………………

w związku z zamknięciem z powodu COVID-19  żłobka –  klubu dziecięcego – przedszkola – szkoły*/.

Dane dziecka/ dzieci (imię, nazwisko, PESEL):

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Oświadczam, że w okresie, za który ubiegam się o zasiłek opiekuńczy:

– był*/ / nie było*/ drugiego rodzica / współmałżonka mogącego zapewnić opiekę dziecku/dzieciom.

Drugi rodzic / współmałżonek:

– nie otrzymał dodatkowego zasiłku opiekuńczego*/,

– otrzymał dodatkowy zasiłek opiekuńczy*/ z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem / dziećmi w wieku do ukończenia 8 lat w związku z  zamknięciem z powodu COVID-19 żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza za ……………….. dni.

Rachunek bankowy

Podaj swój rachunek bankowy, na który mamy przekazywać zasiłek opiekuńczy:

*/ niepotrzebne skreślić

………………………………………………

Data i podpis