Szanowni Państwo,

Poniżej przesyłamy syntetyczny zbiór wybranych zagadnień podatkowych wynikających z wydanych w ostatnich dniach rozporządzeń oraz uchwalonej (i podpisanej przez Prezydenta) ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (zwaną specustawą).

W razie jakichkolwiek pytań, potrzeby konsultacji czy pomocy w wykorzystywaniu instrumentów proponowanych w ramach tzw. „tarczy” – jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Termin na złożenie CIT-8

Termin na złożenie deklaracji CIT-8 oraz wpłaty podatku przez podatników CIT został przedłużony do 31 maja 2020.

W przypadku podatników, którzy w roku objętym rozliczeniem osiągali wyłącznie wolne od podatku lub dla których przychody z działalności pożytku publicznego stanowiły co najmniej 80% łącznych uzyskanych przychodów, terminy został wydłużony do 31 lipca 2020 r.

Odroczenie terminu na sporządzenie sprawozdania finansowego za 2019 r.
Roczne rozliczenie PIT

Termin na złożenie rocznego PIT za 2019 r. oraz wpłacenie należnego podatku dochodowego od osób fizycznych nie został przedłużony. Jednocześnie w przypadku, w którym podatnik dokona tego po upływie terminu (który upływa 30 kwietnia), ale nie później niż do 31 maja 2020 r., będzie to uznane za równoznaczne ze złożeniem skutecznego czynnego żalu.
W rezultacie podatnik nie poniesie odpowiedzialności za przestępstwo lub wykroczenie skarbowe.

Płatnicy PIT – zaliczki odroczone

Zaliczki na PIT pobrane przez płatników za marzec i kwiecień 2020 r. – odroczenie ich przekazania przez płatników do US do 1 czerwca 2020 r.

Wnioski o ulgi (odroczenie, rozłożenie na raty) w spłacie podatków/zaległości podatkowych

W sytuacji złożenia wniosku o udzielenie ulg (odroczenie, rozłożenie na raty) w spłacie podatków/zaległości podatkowych, zrezygnowano z ustalenia opłaty prolongacyjnej (aktualnie 4%). Zwolnienie z tej opłaty dotyczy jedynie podatków stanowiących dochód budżetu państwa (tj. PIT, CIT, VAT, akcyza). W odniesieniu do podatków i opłat lokalnych (np. podatek od nieruchomości) opłata prolongacyjna będzie naliczana. (by skorzystać ze zwolnienia z opłaty prolongacyjnej należy złożyć odpowiedni wniosek w okresie obowiązywania stanu epidemii albo w okresie 30 dni po jego odwołaniu).

MF uprawniony do zaniechania poboru odsetek od zaległości podatkowych (choć póki co nie wydał rozporządzenia w tym zakresie).

MF może rozporządzeniem zaniechać w całości lub w części poboru odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, określając w szczególności rodzaj podatku, zakres terytorialny zaniechania, okres, w którym następuje zaniechanie, i grupy obowiązanych, których dotyczy zaniechanie, mając na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii w związku z COVID-19 oraz skutki nimi wywołane.

Zawieszenie biegu terminów procesowych i sądowych

W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID bieg terminów procesowych i sądowych m.in. w:

1) postępowaniach sądowych, w tym sądowoadministracyjnych,

2) postępowaniach egzekucyjnych,

3) postępowaniach karnych skarbowych,

4) postępowaniach administracyjnych,

5) postępowaniach i kontrolach prowadzonych na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa,

6) kontrolach celno-skarbowych,

7) postępowaniach w niektórych sprawach wynikających z ustawy o grach hazardowych

– nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres.

Zmieniona zasada dot. rozliczania straty

Możliwość odliczenia straty z roku 2020 r. od dochodu z roku 2019 r., w sytuacji, gdy przychody w roku 2020 r. będą niższe o co najmniej 50% w stosunku do przychodów osiągniętych w roku poprzednim. Z kolei mając wiedzę o stracie z roku 2020 będzie możliwość złożenia korekty deklaracji za 2019 r. i jednorazowego obniżenia dochodu z 2019 r. o wysokość tej straty, nie więcej jednak niż o kwotę 5 mln zł. (strata może zostać rozliczona również na dotychczasowych zasadach).

Odliczenia darowizn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

Możliwość odliczania od podstawy opodatkowania darowizn przekazanych od 1 stycznia do 30 września 2020 r. na przeciwdziałanie COVID-19 na rzecz określonych podmiotów leczniczych, Agencji Rezerw Materiałowych oraz Centralnej Bazie Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych.

W przypadku darowizny przekazanej:

a) do 30 kwietnia 2020 r. odliczeniu podlega 200% wartości darowizny;

b) w maju 2020 r. odliczeniu podlega 150% wartości darowizny;

c) w okresie 1 czerwca – 30 września 2020 r. odliczeniu podlega 100% wartości darowizny.

Zapłata na rachunek spoza „białej listy”

Wydłużony (z 3) do 14 dni od dnia zlecenia przelewu termin zgłoszenia o dokonaniu płatności na rachunek bankowy spoza „białej listy”.

Nowe limity niektórych zwolnień w PIT

Podwyższone limity zwolnień przedmiotowych w PIT dla:

a) zapomóg wypłacanych z funduszy zakładowej lub międzyzakładowej organizacji związkowej pracownikom należącym do tej organizacji – do wysokości nieprzekraczającej w 2020 r. kwoty 3.000 zł (dotychczas limit 1.000 zł);

b) zapomóg otrzymanych w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci z innych źródeł – do wysokości nieprzekraczającej w 2020 r. kwoty 10.000 zł (dotychczas limit 6.000 zł);

c) świadczeń pieniężnych oraz rzeczowych, które pracownik otrzyma w związku z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa w przepisach o ZFŚS, sfinansowanych w całości ze środków ZFŚS lub funduszy związków zawodowych – do wysokości nieprzekraczającej w 2020 i 2021 r. kwoty 2.000 zł (dotychczas limit 1.000 zł). (nie dotyczy bonów, talonów i innych znaków uprawniających do wymiany na towary lub usługi);

d) dopłat z innych źródeł niż fundusz socjalny i ZFŚS do wypoczynku dzieci i młodzieży do lat 18, zorganizowanego przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie w formie wczasów, kolonii, obozów i zimowisk, w tym również połączonego z nauką, pobytu na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych i leczniczo-opiekuńczych, oraz przejazdów związanych z tym wypoczynkiem i pobytem na leczeniu – do wysokości nieprzekraczającej w 2020 i 2021 r. kwoty 3.000 zł (dotychczas limit 2.000 zł).

Podatek od nieruchomości komercyjnych (podatek „od przychodu  budynków”) za okres marzec-maj 2020 r. odroczony do 20 lipca 2020 r.

Odroczenie pod warunkiem:

– spadku o co najmniej 50% przychodów w stosunku do analogicznego okresu z poprzedniego roku

– poniesienia negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Jednorazowe odpisy amortyzacyjne – nowa możliwość

Możliwość dokonywania jednorazowych odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych, które zostały nabyte w celu produkcji towarów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, (tj. w szczególności: maseczki ochronne, respiratory, środki odkażające, medyczna odzież ochronna, ochraniacze na obuwie, rękawiczki, okulary, gogle, środki do dezynfekcji i higieny rąk) oraz zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz WNiP w 2020 r.

Rezygnacja z zaliczek uproszczonych

Możliwość rezygnacji przez małych podatników z uproszczonej formy wpłacania zaliczek za miesiące marzec – grudzień 2020 r. W takim przypadku podstawą obliczenia zaliczek na podatek będzie dochód faktycznie osiągany w roku 2020. (o rezygnacji z zaliczek uproszczonych podatnik winien poinformować w rocznym zeznaniu za rok 2020 r.)

Ulga B+R oraz IP BOX – zmiany

Możliwość rozliczenia ulgi B+R już na etapie zaliczek na podatek dochodowy dla podatników prowadzących prace badawczo-rozwojowe, których celem jest opracowanie produktów do przeciwdziałania COVID-19.

Możliwość stosowania preferencyjnej stawki z tytułu tzw. IP Box w wysokości 5% przy zaliczkach na podatek od dochodów osiąganych z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, które wykorzystywane są do przeciwdziałania COVID-19.

Odroczenie złożenia ORD-U

(informacji o umowach zawartych z nierezydentami w rozumieniu przepisów prawa dewizowego) do piątego miesiąca od zakończeniu roku podatkowego, za który są sporządzane. Przedłużenie dotyczy terminu upływającego w okresie od dnia 31 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r.

Odroczenie przesyłania IFT-2R

do końca piątego miesiąca roku następującego po roku podatkowym, w którym dokonano wypłat do podmiotów zagranicznych (w tym z tytułu odsetek, należności licencyjnych itd.). W przypadku informacji IFT-2 przedłużenie stosuje się do osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej oraz osób fizycznych będących przedsiębiorcami, których rok podatkowy zakończył się w okresie od dnia 31 grudnia 2019r. do dnia 31 stycznia 2020 r.

Ulga na złe długi

Możliwość niewykazywania przez dłużników niezapłaconych zobowiązań przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy. Warunki łączne do skorzystania:

– spadek o co najmniej 50% przychodów w stosunku do analogicznego okresu z poprzedniego roku

– poniesienie negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Wierzyciele zachowują dotychczasowe uprawnienia w zakresie ulgi na złe długi.

Informacja dotycząca cen transferowych (TP-R)

Rozwiązanie dla podatników zobowiązanych do złożenia TP-R przed 30 września br. Przedsiębiorca ma dodatkowy czas do 30 września br. do złożenia informacji o cenach transferowych za 2019 r.

Nowa matryca stawek VAT – przesunięcie – zacznie obowiązywać od 1 lipca 2020 r.

Nowy JPK

Termin wdrożenia nowego JPK_V7 przez dużych przedsiębiorców został przeniesiony na dzień 1 lipca 2020 r.

MDR – schematy podatkowe

Zawieszenie raportowania krajowych schematów podatkowych do czasu zakończenia epidemii, nie później niż do 30 czerwca 2020 r. Nie został jednak zawieszony obowiązek raportowania schematów transgranicznych.

Wydłużenie terminu na wydanie interpretacji podatkowych

Terminy na wydanie interpretacji, co do których wnioski o ich wydanie złożone zostały przed wejściem w życie specustawy lub złożone przed zakończeniem epidemii, zostaną wydłużone o 3 miesiące.

Termin ten może zostać wydłużony przez Ministra Finansów o kolejne okresy, nie więcej jednak niż o 3 miesiące.