Ministerstwo Rozwoju wspólnie z Głównym Inspektoratem Sanitarnym ogłosiło długo oczekiwane wytyczne dotyczące organizacji pracy w biurach w trakcie epidemii COVID-19.

Wytyczne mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa pracowników świadczących pracę w biurze oraz wskazanie procedury postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia COVID-19.

Kładą one głównie nacisk na dwa obszary:

1.     Stworzenie bezpiecznego środowiska pracy poprzez:

– regularną dezynfekcję powierzchni wspólnych,

– częstą dezynfekcję pomieszczeń socjalnych, toalet, elementów często wspólnie używanych,

– używanie jednorazowych sztućców lub mycie naczyń w zmywarkach w temperaturze co najmniej 60°C,

– częste wietrzenie powierzchni biurowych,

– umieszczanie instrukcji mycia rąk,

– zdezynfekowanie rąk przed jak i po skorzystaniu ze wspólnego sprzętu biurowego tj. drukarka, urządzenie wielofunkcyjne, niszczarka, dotykowy panel sterowania itp.

2.     Limitację osób poprzez:

– wprowadzenie zmian w pracy,

– zapewnienie odpowiedniej odległości między pracownikami w częściach wspólnych,

– wykorzystywanie do komunikacji metod takich jak: telefon komórkowy, e-mail, komunikatory internetowe,

– zmniejszenie liczby pracowników korzystających ze wspólnych obszarów w danym czasie,

– określenie liczby osób mogących przebywać w windzie (maksymalna liczba osób podzielona przez 3) i oznaczenie tej liczby przy wejściu.

Wytyczne wskazują również kto jest zobowiązany do noszenia maseczki w biurze – osoby mające kontakt z osobami z zewnątrz i kontrahentami oraz osoby z zewnątrz i kontrahenci, a także nakładają na pracodawcę obowiązek powiadomienia właściwej miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologiczną w przypadku wystąpienia u pracownika niepokojących objawów mogących świadczyć o infekcji koronawirusem SARS-CoV-2.

W wytycznych znalazły się także standardowe zalecenia wynikające w sposób bezpośredni z obowiązujących przepisów:

– zachowanie co najmniej 1,5 m odległości pomiędzy pracownikami,

– zapewnienie pracowników środków ochrony osobistej – maseczki, rękawiczki lub płyny do dezynfekcji rąk,

– promowanie pracy zdalnej.

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Rozwoju.