Tarcza antykryzysowa i jej wpływ na prawo pracy – umowy cywilnoprawne, działalność gospodarcza, mikroprzedsiebiorcy

 • 31 marca 2020
 • Covid-19

W sobotę Sejm przyjął tzw. tarczę antykryzysową. Przewiduje ona szereg rozwiązań mających wspomóc przedsiębiorców w walce ze skutkami ekonomicznymi rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2.

Wśród nich znalazły się m.in. wydłużenie zasiłku opiekuńczego, świadczenia postojowe czy dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej przez starostę.

Poniżej przedstawiamy Państwu kolejne rozwiązania, tym razem adresowane do osób prowadzących działalność gospodarczą, osób zatrudnionych na umowie cywilnoprawnej i mikroprzedsiębiorców.

Kancelaria LSW oferuje swoim klientom, dotkniętym skutkami epidemii COVID-19, pomoc we wdrożeniu wszystkich rozwiązań, w tym przygotowanie wymaganych dokumentów, wnisoków, negocjacji ze związkami i przedstawicielami pracowników.

I. Dłuższy dodatkowy zasiłek opiekuńczy

Dłuższy zasiłek opiekuńczy to dodatkowe 14 dni zasiłku dla przedsiębiorcy i zleceniobiorcy, którzy opłacali składkę na ubezpieczenie chorobowe. Dłuższy zasiłek związany będzie  z zamknięciem żłobków, szkół i przedszkoli, do których uczęszcza dziecko ubezpieczonego, które nie ukończyło 8 roku życia z powodu epidemii koronawirusa. Zasiłek będzie przysługiwał w wymiarze 14 dni także rodzicom, którzy skorzystali z dodatkowego zasiłku opiekuńczego na mocy pierwszej ustawy o zwalczaniu COVID-19. W przydatku dalszego zamknięcia placówek Rada Ministrów będzie mogła zdecydować o wydłużeniu okresu pobierania zasiłku opiekuńczego.

II. Świadczenie postojowe dla osób wykonujących umowę cywilnoprawną

Świadczenie będzie przysługiwało osobie wykonującej umowę cywilnoprawną (umowę agencyjną, umowę zlecenia, inną umowę o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowę o dzieło) jeżeli doszło do przestoju w prowadzeniu działalności przez dającego zlecenie lub zamawiającego, z którymi została zawarta umowa cywilnoprawna, w następstwie wystąpienia COVID-19.

Świadczenie postojowe przysługuje osobie wykonującej umowę cywilnoprawną:

 • której umowa cywilnoprawna została zawarta nie później niż w dniu 1 lutego 2020 r.;
 • przychód z umowy cywilnoprawnej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe, nie był wyższy od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku.

Świadczenie postojowe będzie przysługiwało w wysokości 80% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w 2020 r. tj. w wysokości 2080 zł.

W przypadku gdy suma przychodów z umów cywilnoprawnych w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskana w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe wynosi mniej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w 2020 r. świadczenie postojowe przysługuje w wysokości sumy wynagrodzeń z tytułu wykonywania tych umów cywilnoprawnych.

Świadczenie postojowe będzie przysługiwało jednorazowo. Rada Ministrów będzie mogła, w celu przeciwdziałania COVID-19, w drodze rozporządzenia, przyznać ponowną wypłatę świadczenia postojowego, dla osób, które otrzymały to świadczenie, mając na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz skutki nimi wywołane.

Ustalenie prawa do świadczenia postojowego będzie następowało na wniosek uprawnionej osoby, która  składana go do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wniosek składany będzie za pośrednictwem odpowiednio zleceniodawcy lub zamawiającego.

III. Świadczenie postojowe dla osób wykonujących działalność gospodarczą

Świadczenie będzie przysługiwało jeżeli doszło do przestoju w prowadzeniu działalności, przez osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą, w następstwie wystąpienia COVID-19,

Świadczenie będzie przysługiwało osobie, która nie podlega ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu, oraz:

 • nie zawiesiła prowadzenia działalności gospodarczej,
 • jeżeli przychód z prowadzenia działalności gospodarczej uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o świadczenie postojowe był o co najmniej 15% niższy od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc i nie był wyższy od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na dzień złożenia wniosku,

lub

 • która zawiesiła prowadzenie działalności gospodarczej po dniu 31 stycznia 2020 r.
 • której przychód z prowadzenia działalności gospodarczej uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe, nie był wyższy od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na dzień złożenia wniosku.

Powyższych wymogów, nie będzie stosowało się do osoby prowadzącej działalność gospodarczą, do której mają  zastosowanie przepisy dotyczące zryczałtowanego podatku dochodowego w formie karty podatkowej i która korzystała ze zwolnienia sprzedaży od podatku od towarów i usług.

Świadczenie postojowe będzie przysługiwało w wysokości 80% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w 2020 r. tj. w wysokości 2080 zł. Osobie prowadzącej działalność gospodarczą, do której mają  zastosowanie przepisy dotyczące zryczałtowanego podatku dochodowego w formie karty podatkowej i która korzystała ze zwolnienia sprzedaży od podatku od towarów i usług świadczenie postojowe przysługuje w wysokości 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w 2020 r. tj w wysokości 1300 zł.

Świadczenie postojowe będzie przysługiwało jednorazowo. Rada Ministrów będzie mogła, w celu przeciwdziałania COVID-19, w drodze rozporządzenia, przyznać ponowną wypłatę świadczenia postojowego, dla osób, które otrzymały to świadczenie, mając na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz skutki nimi wywołane.

Ustalenie prawa do świadczenia postojowego będzie następowało na wniosek uprawnionej osoby składany do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

IV. Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej przez Starostę

Starosta będzie mógł, na podstawie zawartej umowy, przyznać przedsiębiorcy, będącemu osobą fizyczną niezatrudniająca pracowników na okres nie dłuższy niż 3 miesiące dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19.

Dofinansowanie w przypadku spadku obrotów o:

1) co najmniej 30% – będzie mogło być przyznane w wysokości 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie, tj. w wysokości 1 300  zł;

2) co najmniej 50% – będzie mogło być przyznane w wysokości 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie, tj. w wysokości 1 820 zł;

3) co najmniej 80% – będzie mogło być przyznane w wysokości 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie, tj. w wysokości 2 340  zł;.

Rada Ministrów będzie mogła, w celu przeciwdziałania COVID-19, w drodze rozporządzenia, przedłużyć okres przyznania dofinansowania, mając na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz skutki nimi wywołane.

Przedsiębiorca korzystający z tego dofinansowania będzie obowiązany do prowadzenia działalności gospodarczej przez okres, na który przyznane zostało dofinansowanie oraz po zakończeniu dofinansowania, przez czas równy temu okresowi.

Przedsiębiorca nie będzie mógł otrzymać dofinansowania  w części, w której te same koszty prowadzenia działalności gospodarczej zostaną sfinansowane z innych środków publicznych.

V. Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowniczych przez Starostę

Starosta będzie mógł, na podstawie zawartej umowy, przyznać mikroprzedsiębiorcy, na okres do 3 miesięcy dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników (zatrudnionych na podstawie stosunku pracy, na podstawie umowy o pracę nakładczą lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług),  oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19.

Dofinansowanie w przypadku spadku obrotów o:

1) co najmniej 30% – będzie mogło być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 50% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy w odniesieniu do każdego pracownika, tj. w wysokości nie wyższej niż 1566  zł;

2) co najmniej 50% – będzie mogło być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 70% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika tj. w wysokości nie wyższej niż 2192 zł;

3) co najmniej 80% – będzie mogło być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 90% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika, tj. w wysokości nie wyższej niż 2819 zł.

Rada Ministrów może, w celu przeciwdziałania COVID-19, w drodze rozporządzenia, przedłużyć okres przyznania dofinansowania, mając na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz skutki nimi wywołane

Przedsiębiorca korzystający z tego dofinansowania będzie obowiązany do utrzymania w zatrudnieniu pracowników objętych umową, przez okres dofinansowania oraz, po zakończeniu dofinansowania, przez okres równy temu okresowi.

VI. Pożyczka dla mikroprzedsiębiorcy

Starosta będzie mógł, na podstawie zawartej umowy, udzielić jednorazowo  mikroprzedsiębiorcy pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.

Pożyczka będzie mogła być udzielona do wysokości 5 000 zł. Oprocentowanie pożyczki będzie stałe w wysokości w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez NBP.

Okres spłaty pożyczki będzie wynosił maksymalnie 12 miesięcy, z karencją w spłacie kredytu wraz z odsetkami  przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.

Pożyczka będzie mogła być na wniosek mikroprzedsiębiorcy umorzona pod warunkiem nie zmniejszenia przez niego stanu zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w stosunku do stanu zatrudnienia  na dzień 29  lutego 2020 r.

VII. Zwolnienia ze składek ZUS dla mikroprzedsiębiorcy oraz osób prowadzących działalność gospodarczą

Przedsiębiorca, który zgłosił do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych na dzień 29 lutego  2020 r. będzie mógł złożyć wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na  ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, należnych za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., jeżeli był on zgłoszony jako płatnik składek przed dniem 1 lutego 2020 r.

Osoba prowadząca działalność gospodarczą, opłacająca składki wyłącznie na własne ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne, będzie mogła złożyć wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek na jego obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz wypadkowe, dobrowolne ubezpieczenie chorobowe, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy, należnych za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., jeżeli prowadziła działalność przed dniem 1 lutego 2020 r. i przychód z tej działalności uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek nie był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r.

Zwolnieniu z obowiązku opłacania będą podlegały należności z tytułu składek ustalone od obowiązującej najniższej podstawy wymiaru tych składek.

  Jak możemy Ci pomóc?

  Wyślij do nas wiadomość