Niezależnie od obowiązującej już Tarczy Antykryzysowej oraz prac nad jej uzupełnieniem, weszła w życie specustawa funduszowa, która ma pozwolić wszystkim przedsiębiorstwom już korzystającym ze środków unijnych na dostosowanie realizowanych projektów do nowej sytuacji oraz na uniknięcie ryzyka zwrotu dofinansowania w przypadku wystąpienia w wyniku epidemii nieprawidłowości, których beneficjenci nie mogli uniknąć, w szczególności:

  • beneficjent (MŚP, duży przedsiębiorca) będzie mógł wystąpić do instytucji o zmianę umowy w szczególnym trybie specustawy funduszowej, nawet gdyby zmiana skutkowała niespełnieniem kryteriów wyboru projektu,
  • w przypadku nieprawidłowości wynikającej bezpośrednio z epidemii, możliwe będzie zapobieżenie zwrotowi dofinansowania przez beneficjenta, jeżeli wykaże on, że nie mógł jej zapobiec pomimo dochowania należytej staranności,
  • terminy wynikające z umów o dofinansowanie, w tym termin zakończenia projektu będą mogły ulec wydłużeniu,
  • możliwe będzie zawieszenie postępowania w sprawie zwrotu dofinansowania lub wstrzymanie wykonania decyzji o jego zwrocie.

Dodatkowo, w związku z epidemią COVID-19 pojawiły się zupełnie nowe możliwości uzyskania dofinansowania ze środków unijnych:

  • każde przedsiębiorstwo, zarówno MŚP, jak i duże (w tym, znajdujące się w trudnej sytuacji)  będzie mogło ubiegać się o nową dotację, jak również o zaliczkę zwrotną, pożyczkę, gwarancję lub poręczenie, na łagodzenie skutków wystąpienia epidemii COVID-19,
  • pomoc będzie można przeznaczyć nie tylko na inwestycje, ale również (inaczej niż dotychczas) na pokrycie bieżących kosztów działalności,
  • pomoc na tych specjalnych zasadach będzie udzielana wyłącznie do końca 2020 roku.

Został także przyjęty program wsparcia przedsiębiorstw, zarówno MŚP, jak i dużych, przez Polski Fundusz Rozwoju – w przypadku MŚP w formie bezzwrotnych subwencji, natomiast w przypadku dużych przedsiębiorstw – w formie finansowania płynnościowego, finansowania inwestycyjnego (wkładów kapitałowych) oraz, co najciekawsze, w formie pożyczki umarzalnej do 75% jej kwoty.

Uwzględniając ograniczoną pulę dostępnych środków, zainteresowani przedsiębiorcy powinni możliwie szybko dokonać analizy swojej sytuacji pod kątem ewentualnego dofinansowania oraz przygotować niezbędne dokumenty.

W związku z powyższymi rozwiązaniami,  zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w naszym webinarium w dniu 28.04.2020 r. o godzinie 15.00. 

– Zaproszenie na webinarium dostępne –TUTAJ

Jeżeli są Państwo zainteresowani udziałem w webinarium, prosimy o potwierdzenie na adres: m.kepa@lsw.com.pl , w temacie wpisując „Webinarium”.