Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI LSW

 

Niniejsza Polityka Prywatności zawiera informacje o przetwarzaniu przez LSW następujących danych osobowych:

I. Klientów LSW;

II. Kontrahentów LSW;

III. Przedstawicieli kontrahentów oraz osób wskazanych przez kontrahentów LSW:

IV. Uczestników wydarzeń organizowanych przez LSW;

V. Osób zapisujących się do Newslettera i LSW bloga;

VI. Kandydatów do pracy w LSW;

VII. Innych osób kontaktujących się z LSW (telefonicznie oraz mailowo) oraz osób, z którymi kontaktuje się LSW (telefonicznie oraz mailowo):

VIII. Danych zbieranych z pośrednictwem Fanpage na FB.

Niniejsza polityka prywatności stanowi spełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej: „RODO”.

I. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Klientów LSW

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest LSW Bieńkowski, Laskowski, Leśnodorski, Melzacki i Wspólnicy sp. k., ul. Szara 10, 00-420 Warszawa, e-mail: lsw@lsw.com.pl tel. 22 646 42 10

2. Cele przetwarzania Państwa danych osobowych

 • Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe, jeżeli świadczymy Państwu pomoc prawną jako naszemu Klientowi, będącemu osobą fizyczną:
 • Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu rzetelnego i należytego wykonywania naszych czynności zawodowych w powierzonej nam przez Państwa sprawie.

3. Zakres przetwarzanych danych:

Będziemy przetwarzać następujące Państwa dane:

a) dane zwykłe – imię, nazwisko, miejsce pracy, stanowisko służbowe, dane kontaktowe (adres korespondencyjny, numer telefonu, adres email, konta na portalach społecznościowych),

b) jak również wszelkie dane powierzone nam przez Państwa w związku ze świadczeniem dla Państwa pomocy prawnej, w tym dane szczególnej kategorii w rozumieniu RODO, które mamy obowiązek chronić zgodnie z obowiązującą nas tajemnicą zawodową adwokata/radcy prawnego.

4. Podstawa prawna przetwarzania

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – realizacja zawartej z Państwem umowy o świadczenie naszych usług pomocy prawnej, art. 6 ust 1 lit. f) RODO – w zakresie dochodzenia lub obrony przed roszczeniami wynikającymi z łączącej nas z Państwem umowy oraz art. 9 ust. 2 lit. f) RODO – tj. przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony Państwa roszczeń związanych ze świadczeniem przez nas dla Państwa pomocy prawnej.

5. Źródło danych

Państwa dane otrzymaliśmy bezpośrednio od Państwa.

6. Okres przechowywania Państwa danych osobowych

Państwa dane będą przetwarzane do momentu definitywnego zakończenia z nami współpracy, a także przez okres przedawnienia roszczeń wynikających lub związanych z łączącej nas z Państwem umowy.

7. Odbiorcy Państwa danych osobowych

Wyłącznie Państwa dane osobowe zwykłe mogą zostać udostępnione przez nas podmiotom, które świadczą na naszą rzecz usługi (m.in. zewnętrzne firmy informatyczne, księgowe, kurierskie).

8. Prawa związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych.

Przysługuje Państwu prawo:

a) uzyskania informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym o kategoriach przetwarzanych danych osobowych i ewentualnych odbiorcach danych;

b) żądania skorygowania nieprawidłowych danych osobowych lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;

c) żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych – przy czym żądanie zostanie spełnione, jeżeli spełnione zostaną wymogi prawne dotyczące takiego żądania;

d) złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie 6 ust. 1 lit. f), ze względu na Państwa szczególną sytuację, przy czym żądanie zostanie spełnione, jeżeli spełnione zostaną wymogi prawne dotyczące takiego żądania;

e) przenoszenia danych osobowych – poprzez otrzymanie danych od Administratora w formacie umożliwiającym ich przekazanie wybranemu podmiotowi trzeciemu;

f) złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa – w przypadku stwierdzenia, że dane osobowe są przetwarzane sprzecznie z prawem.

 • Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych powinny być kierowane na adres lsw@lsw.com.pl

II. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych kontrahentów LSW

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest LSW Bieńkowski, Laskowski, Leśnodorski, Melzacki i Wspólnicy sp.k., ul. Szara 10, 00- 420 Warszawa, e-mail: lsw@lsw.com.pl  tel. 22 646 42 10.

2. Cele przetwarzania Państwa danych osobowych

 • Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe, jeżeli jesteście Państwo osobą fizyczną będącą naszym kontrahentem lub zamierzacie podjąć współpracę z nami w ramach prowadzonej działalności gospodarczej:
 • Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu kontaktowania się z Państwem w bieżących sprawach, w tym w sprawie wykonywania umów między nami, przedstawiania ofert, otrzymywania zleceń, odpowiadania na pytania. Będziemy przekazywać informacje o naszej działalności i możliwych formach współpracy:
 • Będziemy realizować nasze prawa wynikające z zawartej z Państwem umowy, jak również będziemy bronić się przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzić ewentualnych roszczeń związanych z umową zawartą z Państwem – jeżeli powstanie spór dotyczący tej umowy lub z nią związany.

3. Zakres przetwarzanych danych

Będziemy przetwarzać następujące Państwa dane, tj.: imię, nazwisko, numer PESEL, NIP, dane adresowe, takie jak miejsce wykonywania działalności, miejsce pracy, stanowisko służbowe, dane kontaktowe (adres korespondencyjny, numer telefonu, adres email).

4. Podstawa prawna przetwarzania

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest:

a) art.6 ust. 1 lit. b) i c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zawartej z Państwem umowy i wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze:

b) oraz 6 ust. 1 lit. f) RODO – tj. uzasadniony interes prawny Administratora w zakresie dochodzenia roszczeń wynikających z umowy i/lub z nią związanych.

5. Źródło danych

Przetwarzamy dane, które otrzymaliśmy bezpośrednio od Państwa.

6. Okres przechowywania Państwa danych osobowych

Państwa dane będą przetwarzane do momentu zakończenia z nami współpracy, a po zakończeniu współpracy także przez okres niezbędny do wykonania obowiązków prawnych (np. wynikających z przepisów podatkowych) oraz przez okres przedawnienia roszczeń z umowy łączącej nas z Państwem lub z nią związanych.

7. Odbiorcy Państwa danych osobowych. 

 • Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione przez nas podmiotom, które świadczą na naszą rzecz usługi (m.in. zewnętrzne firmy informatyczne, kurierskie, kadrowe, księgowe, zajmujące się obsługą kontrahentów):
 • Dane osobowe mogą być przekazane również innym zainteresowanym podmiotom (także od nas niezależnym), jeżeli udostępnicie je Państwo w takiej formie, z której jednoznacznie wynika, że Waszą wolą jest, aby kontaktowały się z Państwem podmioty trzecie w sprawach służbowych.

8. Prawa związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych.

Przysługuje Państwu prawo:

a) uzyskania informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym o kategoriach przetwarzanych danych osobowych i ewentualnych odbiorcach danych;

b) żądania skorygowania nieprawidłowych danych osobowych lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych:

c) żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych – przy czym żądanie zostanie spełnione, jeżeli spełnione zostaną wymogi prawne dotyczące takiego żądania;

d) złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie 6 ust. 1 lit. f), ze względu na Państwa szczególną sytuację, przy czym żądanie zostanie spełnione, jeżeli spełnione zostaną wymogi prawne dotyczące takiego żądania;

e) przenoszenia danych osobowych – poprzez otrzymanie danych od Administratora formacie umożliwiającym ich przekazanie wybranemu podmiotowi trzeciemu;

f) złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa – w przypadku stwierdzenia, że dane osobowe są przetwarzane sprzecznie z prawem.

 • Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych powinny być kierowane na adres: lsw@lsw.com.pl

III. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przedstawicieli kontrahentów oraz osób wskazanych przez kontrahentów

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest LSW Bieńkowski, Laskowski, Leśnodorski, Melzacki i Wspólnicy sp.k., ul. Szara 10, 00-420 Warszawa, e-mail: lsw@lsw.com.pl  tel. 22 646 42 10.

2. Cele przetwarzania Państwa danych osobowych

 • Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe, jeżeli jesteście Państwo reprezentantem naszego kontrahenta albo osobą fizyczną będącą pracownikiem lub współpracownikiem naszego kontrahenta (niezależnie od formy zatrudnienia), która została wyznaczona przez kontrahenta jako osoba odpowiedzialna za współpracę z nami lub za jej nawiązanie;
 • Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu kontaktowania się z Państwem w bieżących sprawach, w tym w sprawie wykonywania umów między nami a Państwa pracodawcą/podmiotem, który Państwo reprezentujecie, przedstawiania ofert, otrzymywania zleceń, odpowiadania na pytania;
 • Będziemy przekazywać informacje o działalności i możliwych formach współpracy:Będziemy bronić się przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzić ewentualnych roszczeń związanych z umową z podmiotem, w którym Państwa pracujecie lub który reprezentujecie, czyli naszym kontrahentem – jeżeli powstanie spór dotyczący umowy.

3. Zakres przetwarzanych danych

Będziemy przetwarzać następujące Państwa dane: imię, nazwisko, miejsce pracy, stanowisko służbowe, dane kontaktowe (adres korespondencyjny, numer telefonu, adres email, konta na portalach społecznościowych).

4. Podstawa prawna przetwarzania

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na możliwości nawiązania i kontynuowania z Państwem współpracy lub kontaktu, możliwości obrony przed roszczeniami lub dochodzenia roszczeń.

5. Źródło danych

Państwa dane otrzymaliśmy od Państwa pracodawcy/podmiotu, który Państwo reprezentujecie.

6. Okres przechowywania Państwa danych osobowych

 • Państwa dane będą przetwarzane do momentu definitywnego zakończenia z nami współpracy, a także przez okres przedawnienia roszczeń z umowy łączącej nas z Państwem jako naszym kontrahentem:
 • Dane mogą zostać usunięte we wcześniejszym terminie – w przypadku uzyskania przez nas Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania, a także w przypadku, gdy uznamy, że dane nie są nam już potrzebne do osiągnięcia usprawiedliwionego celu;
 • Dane nie zostaną usunięte w terminie wskazanym powyżej, jeżeli ich przechowanie będzie wynikać z obowiązujących przepisów prawa lub będzie niezbędne do dokonania rozliczeń lub dochodzenia roszczeń w ramach Państwa działalności w roli naszego kontrahenta.

7. Odbiorcy Państwa danych osobowych

Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione przez nas podmiotom, które świadczą na naszą rzecz usługi (m.in. zewnętrzne firmy informatyczne, kurierskie, kadrowe, księgowe, zajmujące się obsługą kontrahentów).

8. Prawa związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych

 • Przysługuje Państwu prawo:

a) uzyskania informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym o kategoriach przetwarzanych danych osobowych i ewentualnych odbiorcach danych;

b) żądania skorygowania nieprawidłowych danych osobowych lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych:

c) żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych – przy czym żądanie zostanie spełnione, jeżeli spełnione zostaną wymogi prawne dotyczące takiego żądania;

d) złożenia sprzeciwu danych ze względu na Państwa szczególną sytuację, przy czym żądanie zostanie spełnione, jeżeli spełnione zostaną wymogi prawne dotyczące takiego żądania;

e) przenoszenia danych osobowych – poprzez otrzymanie danych od Administratora formacie umożliwiającym ich przekazanie wybranemu podmiotowi trzeciemu;

f) złożenia skargi do organu nadzorczego Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa – w przypadku stwierdzenia, że dane osobowe są przetwarzane sprzecznie z prawem.

 • Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych powinny być kierowane na adres lsw@lsw.com.pl

IV. Uczestnicy wydarzeń organizowanych przez LSW

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest LSW Bieńkowski, Laskowski, Leśnodorski, Melzacki i Wspólnicy sp.k., ul. Szara 10, 00-420 Warszawa, e-mail: lsw@lsw.com.pl  tel. tel. 22 646 42 10.

2. Cele przetwarzania Państwa danych osobowych

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe, aby zarejestrować Państwa do udziału w wydarzeniu oraz umożliwić udział w tym wydarzeniu, w tym, aby wysłać program wydarzenia oraz aby wysyłać Państwu powiadomienia o kolejnych wydarzeniach.

3. Zakres przetwarzanych danych

Będziemy przetwarzać następujące Państwa dane: imię, nazwisko, miejsce pracy, stanowisko służbowe, dane kontaktowe (adres korespondencyjny, numer telefonu, adres email).

4. Podstawa prawna przetwarzania

Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz uzasadniony interes polegający na organizacji wydarzenia, w tym zapewnienia udziału uczestników, tj. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

5. Źródło danych

Będziemy przetwarzali Państwa dane pozyskanie bezpośrednio od Państwa, w tym dane znajdujące się w naszej bazie kontaktowej.

6. Okres przechowywania Państwa danych osobowych

Państwa dane osobowe zostaną dodane do naszej bazy kontaktowej. W razie złożenia sprzeciwu co do przetwarzania Państwa danych osobowych w ramach naszej bazy kontaktowej. Państwa dane zostaną usunięte w terminie 1 miesiąca od zakończenia wydarzenia.

7. Odbiorcy Państwa danych osobowych

Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione przez nas podmiotom, które świadczą na naszą rzecz usługi (m.in. zewnętrzne firmy informatyczne).

8. Prawa związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych

 • Przysługuje Państwu prawo:

a) uzyskania informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym o kategoriach przetwarzanych danych osobowych i ewentualnych odbiorcach danych;

b) żądania skorygowania nieprawidłowych danych osobowych lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych:

c) żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych – przy czym żądanie zostanie spełnione, jeżeli spełnione zostaną wymogi prawne dotyczące takiego żądania;

d) złożenia sprzeciwu danych ze względu na Państwa szczególną sytuację:

e) przenoszenia danych osobowych – poprzez otrzymanie danych od Administratora formacie umożliwiającym ich przekazanie wybranemu podmiotowi trzeciemu;

f) złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa – w przypadku stwierdzenia, że dane osobowe są przetwarzane sprzecznie z prawem.

 • Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych powinny być kierowane na adres lsw@lsw.com.pl

V. Informacja o subskrybentach Newslettera oraz LSW bloga

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest LSW Bieńkowski, Laskowski, Leśnodorski, Melzacki i Wspólnicy sp.k., ul. Szara 10, 00- 420 Warszawa, e-mail: lsw@lsw.com.pl  tel. 22 646 42 10.

2. Cele przetwarzania danych osobowych

Będziemy przetwarzać podane przez Państwa dane osobowe, jeśli zapisaliście się Państwo do naszego bezpłatnego Newslettera lub bezpłatnego LSW bloga, w celu dostarczania Państwu bezpłatnego Newslettera i mailingu bezpłatnego LSW bloga.

3. Zakres przetwarzanych danych

W celu dostarczania Newslettera i LSW bloga będziemy przetwarzać Państwa adres email oraz adres IP Państwa komputera.

4. Podstawa prawna przetwarzania

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych („RODO”), tj. wykonanie przez Administratora umowy dostarczania zamówionego przez Państwa Newslettera oraz LSW bloga.

5. Źródło danych

Będziemy przetwarzali dane pozyskanie bezpośrednio od Państwa.

6. Okres przechowywania Państwa danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres dostarczania Newslettera oraz LSW bloga. W razie rezygnacji z dostarczania Newslettera lub LSW bloga, Państwa dane osobowe zostaną usunięte niezwłocznie.

7. Odbiorcy Państwa danych osobowych

Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione przez nas podmiotom, które świadczą na naszą rzecz usługi (m.in. zewnętrzne firmy informatyczne).

8. Prawa związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych

 • Przysługuje Państwu prawo:

a) uzyskania informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym o kategoriach przetwarzanych danych osobowych i ewentualnych odbiorcach danych;

b) żądania skorygowania nieprawidłowych danych osobowych lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;

c) żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych – przy czym żądanie zostanie spełnione, jeżeli spełnione zostaną wymogi prawne dotyczące takiego żądania;

d) przenoszenia danych osobowych – poprzez otrzymanie danych od Administratora formacie umożliwiającym ich przekazanie wybranemu podmiotowi trzeciemu;

e) złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa – w przypadku stwierdzenia, że dane osobowe są przetwarzane sprzecznie z prawem.

 • Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych powinny być kierowane na adres lsw@lsw.com.pl

VI. Informacja o Kandydatach do pracy w LSW

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest LSW Bieńkowski, Laskowski, Leśnodorski, Melzacki i Wspólnicy sp.k., ul. Szara 10, 00- 420 Warszawa, e-mail: lsw@lsw.com.pl  tel. 22 646 42 10.

2. Cele przetwarzania danych osobowych Kandydata

Będziemy przetwarzać dane osobowe podane przez Kandydata, aby ocenić kwalifikacje do pracy na stanowisko, na które aplikuje Kandydat, dokonać wyboru odpowiedniej osoby do pracy w naszej firmie, czyli w celu wykonania czynności zmierzających do zawarcia umowy zatrudnienia na danym stanowisku pracy.

Za odrębną zgodą Kandydata będziemy przetwarzać dane osobowe Kandydata na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych.

3. Zakres przetwarzanych danych

Będziemy przetwarzać następujące dane osobowe Kandydata: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania; wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

4. Podstawa prawna przetwarzania

Podstawą prawną przetwarzania danych Kandydata jest:

a) 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 22* § 1 kodeksu pracy, w zakresie przetwarzania danych osobowych w ramach stosunku pracy;

b) 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO, w zakresie przetwarzania danych osobowych w ramach umowy cywilno-prawnej;

c) 6 ust. 1 lit. a) RODO w zakresie przetwarzania danych osobowych na potrzeby ewentualnych przyszłych rekrutacji, jeśli Kandydat wyrazi na to zgodę;

d) 6 ust. 1 lit. a) RODO, w przypadku przetwarzania wizerunku Kandydata, jeśli Kandydat wyrazi na to zgodę;

e) 6 ust. 1 lit. a) RODO, w przypadku przekazania nam w CV lub w liście motywacyjnym innych danych niż imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia, jeśli Kandydat wyrazi na to zgodę;

f) 6 ust. 1 lit f) RODO w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej – czyli nasz uzasadniony prawnie interes, aby ocenić, czy Kandydat jest odpowiednią osobą na aplikowane stanowisko.

5. Źródło danych

Będziemy przetwarzali dane pozyskanie bezpośrednio od Kandydatów.

6. Okres przechowywania danych

Będziemy przechowywać dane osobowe Kandydata do momentu zakończenia rekrutacji na stanowisko, na które aplikuje Kandydat. W razie wyrażenia odrębnej zgody na przetwarzanie danych do celów przyszłych rekrutacji, będziemy przechowywać dane Kandydata przez okres 2 lat od momentu ich zebrania.

7. Odbiorcy danych

Dane osobowe Kandydata mogą zostać udostępnione przez nas podmiotom, które świadczą na naszą rzecz usługi (np. zewnętrzne firmy informatyczne).

8. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych Kandydata

 • Kandydatowi przysługuje prawo:

a) uzyskania informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym o kategoriach przetwarzanych danych osobowych i ewentualnych odbiorcach danych;

b) żądania skorygowania nieprawidłowych danych osobowych lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;

c) żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych – przy czym żądanie zostanie spełnione, jeżeli spełnione zostaną wymogi prawne dotyczące takiego żądania;

d) złożenia sprzeciwu danych ze względu na szczególną sytuację Kandydata – w razie przetwarzania danych na podstawie 6 ust. 1 lit f) RODO;

e) prawo wycofania zgody w zakresie, w jakim dane Kandydata są przetwarzane na podstawie zgody, w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;

f) przenoszenia danych osobowych – poprzez otrzymanie danych od Administratora formacie umożliwiającym ich przekazanie wybranemu podmiotowi trzeciemu;

g) złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa – w przypadku stwierdzenia, że dane osobowe są przetwarzane sprzecznie z prawem.

 • Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych powinny być kierowane na adres lsw@lsw.com.pl

VII. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych innych osób kontaktujących się z LSW (telefonicznie oraz mailowo) oraz osób, z którymi kontaktuje się LSW (telefonicznie oraz mailowo)

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest LSW Bieńkowski, Laskowski, Leśnodorski, Melzacki i Wspólnicy sp.k., ul. Szara 10, 00- 420 Warszawa, e-mail: lsw@lsw.com.pl, tel. 22 646 42 10.

2. Cele przetwarzania Państwa danych osobowych

 • Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe, jeżeli nie jesteście Państwo żadną z osób wskazanych w pkt. I – VI niniejszej polityki, ale kontaktujecie się z nami w jakiejkolwiek sprawie lub LSW kontaktuje się z Państwem w jakiejkolwiek sprawie i dlatego znajdujecie się Państwo w naszej bazie kontaktów;
 • Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu kontaktowania się z Państwem w bieżących sprawach, w tym w sprawie odpowiadania na pytania i udzielania zapytań, jak również w celu możliwego nawiązania współpracy.

3. Zakres przetwarzanych danych

Będziemy przetwarzać następujące Państwa dane: imię, nazwisko, miejsce pracy, stanowisko służbowe, dane kontaktowe (adres korespondencyjny, numer telefonu, adres email, konta na portalach społecznościowych).

4. Podstawa prawna przetwarzania

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na możliwości zadawania Państwu pytań i udzielania odpowiedzi na Państwa pytania oraz nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji w ramach działalności gospodarczej.

5. Źródło danych

Będziemy przetwarzali Państwa dane pozyskanie bezpośrednio od Państwa, jak i od Państwa współpracowników, oraz dane pozyskane ze źródeł publicznie dostępnych.

6. Okres przechowywania Państwa danych osobowych

 • Państwa dane będą przetwarzane przez okres utrzymywania relacji gospodarczych oraz przez okres jednego roku po ustaniu tej relacji. Po upływie tego okresu możemy skontaktować się z Państwem, aby zapytać o możliwość dalszego przetwarzania danych.
 • Dane mogą zostać usunięte we wcześniejszym terminie – w przypadku uzyskania przez nas Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania, a także w przypadku, gdy uznamy, że dane nie są nam już potrzebne do osiągnięcia usprawiedliwionego celu.

7. Odbiorcy Państwa danych osobowych

 • Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione przez nas podmiotom, które świadczą na naszą rzecz usługi (m.in. zewnętrzne firmy informatyczne, kurierskie, kadrowe, księgowe, zajmujące się obsługą kontrahentów).
 • Dane osobowe mogą być przekazane również innym zainteresowanym podmiotom (także od nas niezależnym), jeżeli udostępnicie je Państwo w takiej formie, z której jednoznacznie wynika, że pragniecie, aby kontaktowały się z nim podmioty trzecie w sprawach służbowych.

8. Prawa związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych

Przysługuje Państwu prawo:

a) uzyskania informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym o kategoriach przetwarzanych danych osobowych i ewentualnych odbiorcach danych;

b) żądania skorygowania nieprawidłowych danych osobowych lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;

c) żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych – przy czym żądanie zostanie spełnione, jeżeli spełnione zostaną wymogi prawne dotyczące takiego żądania;

d) złożenia sprzeciwu danych ze względu na Państwa szczególną sytuację;

e) przenoszenia danych osobowych – poprzez otrzymanie danych od Administratora formacie umożliwiającym ich przekazanie wybranemu podmiotowi trzeciemu;

f) złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa – w przypadku stwierdzenia, że dane osobowe są przetwarzane sprzecznie z prawem.

  • Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych powinny być kierowane na adres lsw@lsw.com.pl

VIII. Dane zbierane za pośrednictwem Fanpage na FB

1. Administrator danych osobowych

 • Administratorem Państwa danych osobowych jest LSW Bieńkowski, Laskowski, Leśnodorski, Melzacki i Wspólnicy sp.k., ul. Szara 10, 00-420 Warszawa, e-mail: lsw@lsw.com.pl tel. 22 646 42 10;
 • Zasady obserwowania Fanpage, zamieszczania i usuwania komentarzy, prowadzenia korespondencji określają odrębne regulaminy ogłoszone poprzez Facebooka, który jest administratorem danych osobowych w zakresie prowadzenia Państwa konta.

2. Cele przetwarzania danych osobowych

 • Państwa dane osobowe są wykorzystywane w związku z Państwa aktywnością na Fanpage (komentarze), w celu przedstawienia poprzez Fanpage naszych aktywności i wydarzeń związanych z naszą marką:
 • Poprzez Fanpage możecie Państwo nam również wysłać wiadomość np. z pytaniem lub wnioskiem. W takim wypadku Państwa dane będą przetwarzane także w celu udzielenia odpowiedzi;
 • Możemy również wykorzystywać Państwa dane osobowe w celach statystycznych, przy wykorzystaniu narzędzi udostępnianych przez Facebook (które mogą wykorzystywać również profilowanie). Zasady przetwarzania danych osobowych na te potrzeby określa portal Facebook w swoich zasadach, politykach i regulaminach.

3. Zakres przetwarzanych danych

 • Będziemy przetwarzać takie Państwa dane, które podacie nam lub udostępnicie Państwo poprzez funkcjonalności Facebooka;
 • Jeżeli poprzez Fanpage będą zbierane dane osobowe w związku z organizowanym przez nas konkursem lub akcją o podobnym charakterze, zasady przetwarzania danych osobowych mogą być uregulowane w osobnym dokumencie lub powiadomieniu na Fanpage;
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże brak podania niektórych danych może niekiedy uniemożliwić skorzystanie z pełnych możliwości Fanpage (np. uniemożliwić odpowiedź na pytanie).

4. Podstawa prawna przetwarzania

 • Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest art. 6 ust. 1 pkt f) RODO, czyli nasz uzasadniony interes polegający na możliwości prezentacji naszych aktywności oraz odpowiedzi na ewentualne pytania.

5. Źródło danych

 • Będziemy przetwarzali Państwa dane pozyskanie bezpośrednio od Państwa.

6. Okres przechowywania danych

 • Okres przechowywania Państwa danych, a także możliwość ich ewentualnego usunięcia wynika z cech poszczególnych funkcjonalności Facebooka. W każdym przypadku spełnimy Państwa żądanie usunięcia danych, o ile będzie to możliwe i pod warunkiem, że nie będziemy zobowiązani przepisami, aby te dane dalej przetwarzać;
 • Usuniemy Państwa dane osobowe także wtedy, gdy przestaną być potrzebne do realizacji wyżej wymienionej działalności naszego Fanpage, o ile takie usunięcie będą umożliwiać funkcjonalności Facebooka;
 • Państwa komentarze/wpisy mogą być przez nas usunięte w każdym czasie, jeżeli uznamy je za zbędne, niestosowne, naruszające przepisy lub prawa osób trzecich.

7. Odbiorcy danych

 • Państwa dane osobowe mogą być przez nas udostępnione profesjonalnym podmiotom, które w naszym imieniu prowadzą Fanpage. Jeżeli Państwa dane będą musiały być przekazane jeszcze innym kategoriom podmiotów, poinformujemy Państwa o tym poprzez Fanpage.

8. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługuje Państwu prawo:

 • uzyskania informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym o kategoriach przetwarzanych danych osobowych i ewentualnych odbiorcach danych;
 • żądania skorygowania nieprawidłowych danych osobowych lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych:
 • żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych – przy czym żądanie zostanie spełnione, jeżeli spełnione zostaną wymogi prawne dotyczące takiego żądania;
 • złożenia sprzeciwu danych ze względu na profilowanie lub z uwagi na Państwa szczególną sytuację:
 • przenoszenia danych osobowych – poprzez otrzymanie danych od Administratora formacie umożliwiającym ich przekazanie wybranemu podmiotowi trzeciemu;
 • złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa – w przypadku stwierdzenia, że dane osobowe są przetwarzane sprzecznie z prawem.

Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych powinny być kierowane na adres lsw@lsw.com.pl